Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω1ΥΕΩ9Μ-ΖΧΑ 28/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 18750 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοι-νωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΘΔΛΩ9Μ-3Κ9 28/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 18749 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 70ΜΚΩ9Μ-ΜΘΣ 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 17645 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοι-νωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΡΡ5Ω9Μ-ΥΣ5 21/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 17271 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάταξη Δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΥΟΒΩ9Μ-Γ6Ε 21/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 17324 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης για πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση της Δομής Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7Χ4ΥΩ9Μ-ΡΣ2 19/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 16684 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοι-νωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 609ΝΩ9Μ-ΖΟΞ 06/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 14619 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανακοίνωση σε ημερήσιο Τύπο για πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7Χ1ΝΩ9Μ-Λ6Γ 03/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 13864 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΜΡΓΩ9Μ-ΟΩΝ 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 13676 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ι48Ω9Μ-ΑΕΕ 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 13663 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω5ΖΤΩ9Μ-ΓΩΦ 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 13661 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΤΟ3Ω9Μ-ΦΓΕ 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 13660 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΚΠΓΩ9Μ-3Ω7 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 13662 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΗΡΠΩ9Μ-Η1Ζ 29/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 13160 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω67ΗΩ9Μ-ΗΔ7 29/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 13159 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ