Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 684ΜΩ9Μ-ΤΤΟ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 56435/29-12-2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 634ΔΩ9Μ-1ΨΦ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54177/08-12-2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ω8Φ9Ω9Μ-ΔΘΒ 10/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49542/10-11-2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΑΑΕΩ9Μ-1ΑΝ 11/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 44410/11-10-2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΩΙ2Ω9Μ-ΜΞ3 08/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39665/08-09-2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΩΘ5Ω9Μ-ΩΑΠ 10/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 34769 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ω4ΙΑΩ9Μ-ΛΒ8 10/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 30168/10-07-2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΜΑΙΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 78ΞΥΩ9Μ-5ΣΨ 09/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 25780/09-06-2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΣΛΩΩ9Μ-ΠΟΒ 10/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 20689/10-05-2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 70ΒΩΩ9Μ-Κ6Ν 10/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 15281/10-04-2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΛΝ7Ω9Μ-Ρ5Χ 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 10667/10-03-2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ