Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΔΟΥ 1-4-8 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΦΤΗΩ9Μ-ΠΥΒ 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.187.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΤΛΕΩ9Μ-ΒΨΔ 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.387.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒ. ΥΠΑΛ. ΚΕΠ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΜ3ΦΩ9Μ-ΚΗΕ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.103.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΓΧΧΩ9Μ-1Κ2 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.102.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΕΑΔΥ ΤΕΑΠΟΚΑ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6Σ40Ω9Μ-Ζ8Β 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.101.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΒΖΙΩ9Μ-5ΡΓ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.100.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ο.Α.Ε.Δ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 65ΚΜΩ9Μ-1ΚΟ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.99.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ.Ο.Υ. Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω9ΤΩΩ9Μ-ΔΝ9 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.98.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΠΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ7Ω5Ω9Μ-Θ44 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.97.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7ΧΘΔΩ9Μ-ΠΥΔ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.96.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΓΙΒΩ9Μ-6ΧΠ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.95.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 13 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΩΔΤΩ9Μ-Ι9Γ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.94.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΥΓΓΩ9Μ-Θ1Σ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.93.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΜ.ΠΑΡΑΚΑΤΑΘ.κ ΔΑΝΕΙΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 9ΒΖ2Ω9Μ-Α4Χ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.92.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
0824 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΑΑΞΩ9Μ-Ω66 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.91.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ