Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΔΟΥ 8 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ91ΩΩ9Μ-Φ0Δ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1250.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 10 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΒΧΜΩ9Μ-ΡΣΝ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1249.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1-4-8 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΖ5ΣΩ9Μ-013 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1248.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΤ39Ω9Μ-ΘΧΧ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1247.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡ. ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ6ΟΚΩ9Μ-5ΝΨ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1246.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΡΨΠΩ9Μ-Λ77 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.970.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ9ΔΥΩ9Μ-8Ω3 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.969.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΕ8ΗΩ9Μ-35Χ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.968.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΤΩΧΩ9Μ-ΞΓ7 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.967.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΧΧΦΩ9Μ-5ΒΧ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.966.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 11 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΒΨΞΩ9Μ-Υ58 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1178.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΜΑΞΩ9Μ-Τ5Ν 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1177.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΣΜΕΔΕ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ21ΤΩ9Μ-161 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1176.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ Ν 103/75 ΕΙΔΙΚ. ΕΙΣΦ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ144Ω9Μ-ΨΩ8 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1175.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 12 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΓ5ΖΩ9Μ-ΚΛΝ 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1174.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ