Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΔΟΥ 4 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 73Ε1Ω9Μ-ΝΔ1 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1940.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΣΜΕΔΕ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΠΔΡΩ9Μ-ΒΘ3 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1939.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΑΠ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΠ8ΑΩ9Μ-Ζ7Ψ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1938.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΠΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6530Ω9Μ-ΒΗΣ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1937.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7Σ8ΜΩ9Μ-Δ5Χ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1936.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΕΑΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΒΨΨΩ9Μ-ΠΞΓ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1935.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 12 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΧΣΦΩ9Μ-ΚΙ8 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1934.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΥΔΚΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΞΜΟΩ9Μ-2ΛΨ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1933.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ.Ο.Υ. Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω722Ω9Μ-ΚΛ1 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1932.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ Ν 103/75 ΕΙΔΙΚ. ΕΙΣΦ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 750ΞΩ9Μ-Υ7Μ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1931.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΣΨΨΩ9Μ-ΦΣΖ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1930.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΜ.ΠΑΡΑΚΑΤΑΘ.κ ΔΑΝΕΙΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω78ΔΩ9Μ-04Δ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1929.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒ. ΥΠΑΛ. ΚΕΠ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΕ0ΩΩ9Μ-ΨΦΝ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1928.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
0824 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 67Π4Ω9Μ-ΒΚΥ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1927.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΝΞΚΩ9Μ-ΦΟΧ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1926.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ