Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΔΟΥ 11 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΨΩΙΩ9Μ-ΝΡΝ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.357.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΩ5ΗΩ9Μ-89Ρ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.356.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΣΜΕΔΕ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω0ΗΩΩ9Μ-1Ψ8 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.355.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ Ν 103/75 ΕΙΔΙΚ. ΕΙΣΦ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω151Ω9Μ-5ΙΕ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.354.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 12 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΛΥΘΩ9Μ-Μ34 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.353.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ14ΘΩ9Μ-ΔΗΑ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.352.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ.Ο.Υ. Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6Θ1ΟΩ9Μ-4Υ9 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.351.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΑΠ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΖ7ΒΩ9Μ-Λ28 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.350.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 4 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΔΑΑΩ9Μ-Ζ9Ε 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.349.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΜΔΥΔΑΣ Αν. Μακ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΒΔΠΩ9Μ-52Ν 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.348.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΠΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6Ο3ΖΩ9Μ-ΠΚΜ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.347.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΚΔΥ ΤΑΔΚΥ ΕΙΔ. ΕΙΣΦ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΕΤΤΩ9Μ-ΑΨΓ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.346.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΕΑΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΡΨΗΩ9Μ-ΕΘ8 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.345.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΑ7ΚΩ9Μ-7Ο3 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.344.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΠ9ΜΩ9Μ-ΑΥΞ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.343.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ