Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΔΟΥ 10 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΒΚΩΩ9Μ-ΦΛ1 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1855.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 8 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΕΚ0Ω9Μ-1ΘΖ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1854.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΑΥ3Ω9Μ-ΩΥΨ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1853.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1-4-8 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ7ΖΦΩ9Μ-Β4Β 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1852.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡ. ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΤΧ0Ω9Μ-9ΜΩ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1851.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΦΖΧΩ9Μ-ΛΗΒ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1060.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 65ΘΑΩ9Μ-Τ5Θ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1061.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΖΨΦΩ9Μ-ΨΘΚ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1059.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7Μ6ΥΩ9Μ-ΦΚ3 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1058.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΓΨΤΩ9Μ-8ΕΩ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1057.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 8 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6Γ76Ω9Μ-ΜΝΗ 29/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1832.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡ. ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΠΕΒΩ9Μ-ΨΔΓ 29/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1831.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΣΓΗΩ9Μ-ΙΛ1 29/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1830.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1-4-8 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΞΟΚΩ9Μ-Θ4Ξ 29/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1829.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΒΗΨΩ9Μ-Υ7Δ 29/08/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1052.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ