Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΔΟΤΩ9Μ-ΖΦΙ 11/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 820/11-01-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΛΖ9Ω9Μ-ΛΘ7 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1105.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΤΦΘΩ9Μ-ΛΘΑ 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1104.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΣΞΙΩ9Μ-0ΚΥ 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1103.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΣΝ6Ω9Μ-2ΒΗ 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1102.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΙΛΓΩ9Μ-ΣΩΛ 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1101.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΥ0ΔΩ9Μ-ΞΤΧ 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1100.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΡΩΜΩ9Μ-Λ0Γ 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1099.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω87ΜΩ9Μ-ΟΞ3 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1098.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 628ΕΩ9Μ-ΣΝ7 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1097.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΙΡΝΩ9Μ-Β42 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1096.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΓΕ8Ω9Μ-Ω50 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1095.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΒΜΝΩ9Μ-Κ6Δ 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1094.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 8 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΝΒ9Ω9Μ-ΞΗΙ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1574.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 10 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΒΧΦΩ9Μ-ΙΟΖ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1573.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ