Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΛ1Ε-Δ0Η 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: -ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Μ-6ΦΨ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 358/2011
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου « ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. Μυλοποτάμου » ,στην ανάδοχο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με ποσοστό έκπτωσης εξήντα τέσσερα τοις εκατό (64%).
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Μ-ΞΛΝ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 120/2011
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Μ-ΨΟ9 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 37845
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Μ-ΖΤΜ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 37848
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Μ-ΑΘ0 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 167
Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας θερινού κινηματογράφου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Μ-ΖΤΛ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 119/2011
«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μαυροβατου»
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Μ-ΣΟΚ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 118/2011
Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας από 15/7/2011 και μέχρι 31-12-2012 του κτιρίου του νέου δημαρχείου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Μ-2ΑΦ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 37773
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Μ-Π6Γ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 37653
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩ9Μ-0ΘΜ 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 37560
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩ9Μ-Λ1Π 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 37710
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩ9Μ-7Υ4 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 35712
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩ9Μ-ΤΩΕ 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 37555
«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου»
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩ9Μ-ΜΑΡ 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 117/2011