Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά» για το έτος 2023 και ειδικότερα του τμήματος εργασίας Δ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 4/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο  “Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης  και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά”  για το έτος 2023 και ειδικότερα του τμήματος εργασίας Δ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΑΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ espd-request-v2 (13)