Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας έργου «ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»»

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»»
με προϋπολογισμό: 150.000,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
(υπάρχουσα πίστωση για το 2013 150.000,0 €)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών Οδοποιίας 56.929,80 €
Δαπάνη Εργασιών Η/Μ 32.700,00 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 16.133,36 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 15.864,47 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 323,59 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 28.048,78 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 31-10-2013.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ