Contests - Declarations

Πλήρωση θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 4795/2021, στο Δήμο Δράμας

Friday, 16 February 2024
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΜΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δράμα 16/02/2024
Αρ. Πρωτ: 7268
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας: 661 33 ΔΡΑΜΑ
Πληρ: Ε. Λουκίδου
Τηλ.: 2521350682
Ηλεκτρ.Ταχυδρ.: elouk@dimosdramas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πλήρωση των θέσεων των μελών της
Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 4795/2021, στο Δήμο Δράμας

Ο Δήμαρχος Δράμας
Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του δημάρχου» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα,
Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την
τοπική αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 62/Α/2021),
3. Την υπ’ αριθμ. 86218/15-12-2022 ΥΑ (ΦΕΚ 6506/Β/19-12-2022) «Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού και στα
εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα»,
4. Την υπ’ αριθμ. 90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/Β/29-12-2022) «Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών,
καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια.»
5. Τον Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 47712/7-11-2023
Απόφαση Δημάρχου Δράμας.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5467/7-2-2024 βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, περί πρόβλεψης των απαραίτητων πιστώσεων στον υπό διαδικασία
σύνταξης προϋπολογισμό του έτους 2024.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη των τριών (3) θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δήμου
Δράμας, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’ του Ν. 4795/2021 (εφεξής Επιτροπή Ελέγχου), να
υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Στον Δήμο Δράμας, ο οποίος έχει συστήσει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, συστήνεται τριμελής Επιτροπή
Ελέγχου, η οποία πληροί τις προβλέψεις του Ν. 4795/2021 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων.
2. Τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2 του ν. 4795/2021 και δεν μπορούν
να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον Δήμο Δράμας.
3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται για τρία (3) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης
και δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου
ασκεί υπάλληλος του Δήμου Δράμας, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησής της.

ΙΙ. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ
1. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να έχουν οποιαδήποτε από τις παρακάτω ιδιότητες:
α. μέλος Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,
β. προϊστάμενος, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, προερχόμενος από Ο.Τ.Α. β’ βαθμού,
γ. προϊστάμενος, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, προερχόμενος από εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο ή
φορέα Ο.Τ.Α. β’ βαθμού,
δ. προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, κεντρικής ή περιφερειακής υπηρεσίας Υπουργείου ή
Ανεξάρτητης Αρχής, που δεν εμπίπτει στους φορείς του άρθρου 22 του ν. 4795/2021.
2. Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου απαιτείται ένα (1) τουλάχιστον μέλος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον
διετή ελεγκτική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
3. Για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συνεκτιμώνται:
(α) η κατοχή πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελεγκτικής κατεύθυνσης, ή
πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή η κατοχή
επαγγελματικής πιστοποίησης ή διαπίστευσης, όπως CIA Certified Internal Auditor ή CFE Certified Fraud
Examiner ή CGAP Certified Government Auditing Professional, ή CCSA Certified in Control Self Assessment,
ή CRMA Certification in Risk Management Assurance, ή CFSA Certified Financial Services Auditor ή QIAL
Qualified in Internal Audit Leadership, ή BEAC Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors ή
πιστοποίησης ορκωτού ελεγκτή (ΑCCA, ΙΕΣΟΕΛ), και
(β) η προϋπηρεσία ή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
4. Από την διαδικασία επιλογής αποκλείονται πρόσωπα:
(α) κατά των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και οποιαδήποτε ποινική
δίωξη για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας
πιστοποιητικών, απιστίας, απιστίας κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δωροδοκίας, παράνομης
βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος, δυσφήμησης, συκοφαντικής
δυσφήμησης, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς καταμήνυσης, υπεξαγωγής
εγγράφων, για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικά με την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση της
νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών ή
(β) τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα
εγκλήματα της περ. α’ ή
(γ) κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την
πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή
(δ) στα οποία έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών
τεσσάρων (4) μηνών για οποιαδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής ή
(ε) τα οποία τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή
(στ) τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το
οποίο παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 και την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.
4795/2021, εκ των οποίων μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.

ΙΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ
1. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
(α) Εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζοντας τη λειτουργική σχέση
αναφοράς μεταξύ του Προϊσταμένου της Μονάδας και του Δημάρχου για θέματα εσωτερικού ελέγχου.
(β) Παρακολουθεί τις εργασίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα εσωτερικού ελέγχου μέσω της
υποβολής σε αυτήν, του ετήσιου προγράμματος εργασιών και της ετήσιας έκθεσης της Μονάδας.
(γ) Παρέχει συμβουλές για κάθε ζήτημα που αφορά στην αποστολή και στα καθήκοντα της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου για τον εσωτερικό έλεγχο, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητά της και την ποιότητα
του έργου της.
(δ) Παρακολουθεί την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος
διαχείρισης κινδύνων και διασφαλίζει ότι οι συστάσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνονται
δεόντως υπόψη.
2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω οι
αρμοδιότητές της.
3. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Δράμας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.
4. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται από τον
Δήμαρχο. Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του
Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of
Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται
από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ε.Ε.).
5. Ζητήματα αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 21
του ν. 4354/2015 (Α’ 176) περί συλλογικών οργάνων.

IV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την
επομένη της ανάρτησης της παρούσας, ήτοι από 17-02-2024 μέχρι 26-02-2024.

V. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και δεν υφίστανται
στο πρόσωπο τους τυχόν κωλύματα, όπως όλα αυτά ορίζονται αναλυτικά ανωτέρω στην υπό στοιχεία ΙΙ
παράγραφο της παρούσας και στα άρθρα 3 και 4 της υπ’ αριθμ. 90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/Β/29-12-
2022), δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας.
2. Η αίτηση υποψηφιότητας θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας (Γραφείο 103), είτε
αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη επιστολή (Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66133 Δράμα), είτε ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protokollo@dimosdramas.gr, απευθυνόμενη προς τον Δήμαρχο
Δράμας.
3. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής εξειδίκευσης και επαγγελματικής
εμπειρίας των υποψηφίων.
β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
γ) Αντίγραφα βασικού τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και λοιπών τίτλων σπουδών. Εάν ο τίτλος
σπουδών προέρχεται από την αλλοδαπή, προσκομίζεται και μετάφραση.
δ) Έγγραφα και πιστοποιητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η επιστημονική εξειδίκευση, επαγγελματική
εμπειρία και προϋπηρεσία των υποψηφίων στους ζητούμενους τομείς.
ε) Βεβαίωση του φορέα, στον οποίον απασχολείται ο υποψήφιος, για τη θέση την οποία κατέχει, άλλως
αντίγραφο της απόφασης ορισμού του στην ανωτέρω θέση.
στ) Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση κατ’ άρθρο 8 Ν.1599/1986 με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχει στο
πρόσωπο του κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ
6873/Β/29-12-2022) και ειδικότερα ότι:
(α) δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και οποιαδήποτε ποινική δίωξη για τα
εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών,
απιστίας, απιστίας κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή
είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος, δυσφήμησης, συκοφαντικής δυσφήμησης,
ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς καταμήνυσης, υπεξαγωγής εγγράφων, για
οποιοδήποτε έγκλημα σχετικά με την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση της νομοθεσίας περί
ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών
(β) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα
εγκλήματα της περ. α’
(γ) δεν έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την πειθαρχική
ποινή της οριστικής παύσης
(δ) δεν έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών
τεσσάρων (4) μηνών για οποιαδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής
(ε) δεν τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων
(στ) δεν παρέχουν υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο
παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 και την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.
4795/2021, εκ των οποίων μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.

VΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως
αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημάρχου Δράμας, η
οποία θα εισηγηθεί στο Δήμαρχο τα επιλεγέντα τρία (3) μέλη, τα οποία με απόφασή του θα στελεχώσουν την
επιτροπή ελέγχου.

VII. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dimosdramas.gr).

Ο Δήμαρχος Δράμας
Γεώργιος Παπαδόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 6Ρ34Ω9ΜΨ46 (1)