Contests - Declarations

Πρόσληψη ενός (1) ειδικού συμβούλου του Δημάρχου Δράμας βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

Monday, 19 February 2024
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ Δ Ρ Α Μ Α Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
66100 Δράμα
Πληροφορίες: Αιμίλιος Αθανασίου
Τηλέφωνο: 25213 – 50688
e-mail: athan@dimosdramas.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ενός (1) ειδικού συμβούλου του Δημάρχου Δράμας βάσει των διατάξεων του
άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/τ.Α.7-6-2010),
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 ( ΦΕΚ 143/2007/τ.Α΄/28-6-2007) “Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, περί Ειδικών Συμβούλων ή
Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 68 του Ν. 4555/18, τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 5056/23 και ισχύει.
4. Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 5056/23 σύμφωνα με την οποία: “Για τους
αντιδημάρχους της παρ. 2 του παρόντος δεν αυξάνεται ο αριθμός των ειδικών συμβούλων ή ειδικών
συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών που συστήνονται σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του
άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143)”.
5. Την υπ΄αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., με την οποία
διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στην πρόσληψη των ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων
ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι
θέσεις αυτές στους ΟΕΥ των δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από την παράγραφο 1,
του άρθρου 163 του Ν. 3584/07.
6. Τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Δράμας (ΦΕΚ 2440/Β’/2-11-2011).
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Δράμας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.
3584/07, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 2(δ), του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, το
σύνολο των θέσεων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών
συνεργατών δύναται να είναι κατά μέγιστο έξι (6).
8. Το άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο δημοσίων πολιτικών διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σε συνδυασμό με το
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./898/8687/14-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο
διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ Α και Β΄ βαθμού
δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2206, όπως ισχύει.
9. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) ειδικού συμβούλου, ο οποίος θα δραστηριοποιηθεί
ευρύτερα στον Τομέα του σχεδιασμού και της Προετοιμασίας Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων.
10. Την υπ’αρίθμ. πρωτ. 2914/23-1-2024 Βεβαίωση πρόβλεψης στον υπό ψήφιση Π/Υ του
Δήμου Δράμας Ο.Ε 2024 των απαραίτητων κονδυλίων για τη μισθοδοσία των ειδικών
συμβούλων του Δημάρχου Δράμας εκ μέρους του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ).
11. Την υπ’αρίθμ. (Α.Α.Υ 6781/14-2-2024 ΑΔΑ: ΡΙΧΨΩ9Μ-23Τ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
περί δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με απόσπαση
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν. 1256/1982 και έως
τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ενός ειδικού συμβούλου, για την επικουρία
του Δημάρχου με σημαντικές γνώσεις και εμπειρία επί θεμάτων σχεδιασμού διαγωνιστικών
διαδικασιών, σύνταξης τευχών δημοπράτησης, προετοιμασίας ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
προμηθειών αγαθών, υπηρεσιών, μελετών και έργων, καθώς και επί θεμάτων Πληροφοριακών
Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου αυτών.
Το συμβουλευτικό έργο του ως άνω ειδικού συμβούλου θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο
Δράμας. Ωστόσο, όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7, του άρθρου 163 του Ν. 3584/07:
“Υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί
Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά
προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα,
υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου, καθώς και σχέδια αποφάσεων αναθέσεων, συμβάσεων και ενταλμάτων
για τις Οικονομικές Υπηρεσίες”.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής τυπικά προσόντα:
• Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) ή Πολιτικού Μηχανικού (ΤΕ) ή Πολιτικού
Μηχανικού (ΤΕ) απόφοιτου των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων
Υποδομής ή Τοπιογραφίας, το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας (με πιστοποίηση στην περίπτωση αυτή της
αναγνώρισης ή/και ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ ή το παλαιότερο ΔΙΚΑΤΣΑ).
• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών του/της.
• Τυχόν προγενέστερη εργασιακή εμπειρία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους ως
άνω αναφερόμενους ανά ειδικότητα εργασιακούς τομείς θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα στην τελική
επιλογή.
• Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας της Ευρωπαϊκής ένωσης και κατά προτίμηση της
Αγγλικής θα ληφθεί επίσης σοβαρά υπόψη.
• Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω και η οποία να
αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ή επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις
και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Η εμπειρία
αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά
το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν
εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα
του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά
το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας.
Η πλήρωση της ως άνω θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την
κρίση του θεωρεί καταλληλότερο (παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007). Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με
την από κοινού υπογραφή από το Δήμαρχο και τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στην περίπτωση που η κάλυψη της ως άνω θέσης ειδικού
συμβούλου γίνει με απόσπαση υπαλλήλου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις
διατάξεις του ν. 1256/1982, η εργασιακή σχέση θα εκκινήσει με την έκδοση της κατά νόμο
προβλεπόμενης, για την περίπτωση αυτή, Υπουργικής Απόφασης ή Κ.Υ.Α.
Για την πλήρωση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση,
βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας,
φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (προσκομίζοντας
πιστοποίηση στην περίπτωση αυτή της αναγνώρισης ή/και ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ ή το παλαιότερο
ΔΙΚΑΤΣΑ), φωτοαντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, καθώς και
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται από τον
ενδιαφερόμενο/η ότι: “α) πληροί το σύνολο των γενικών προσόντων διορισμού που προβλέπονται για τους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17)”, ότι: “β) έλαβε γνώση των άρθρων
11 έως και 17 και του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 που αφορούν στους ειδικούς συμβούλους και ότι σε
περίπτωση επιλογής του/της θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρ. 163 του Ν.
3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού” και ότι “γ)
τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία, καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών που
πιστοποιούν τα προαναφερόμενα προσόντα τους είναι γνήσια και αληθή”, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών, που εκκινούν από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας δημόσιας γνωστοποίησης
στον ημερήσιο τοπικό Τύπο και λήγουν το μεσημέρι της πέμπτης εργάσιμης ημέρας στις 14.30. Η
αίτηση μπορεί να υποβληθεί δια ζώσης στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος) του Δήμου στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, Δράμα 66100, απευθυνόμενη προς
το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Ευανθίας Λουκίδου (τηλ. 25213-50682) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά, αρκεί η ταχυδρομική
σφραγίδα του φακέλου να φέρει ημερομηνία το αργότερο την ίδια με αυτήν της πέμπτης κατά σειρά
εργάσιμης ημέρας.

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση να αναρτηθεί στη Διαύγεια, να δημοσιευθεί σε μία (1)
τοπική εφημερίδα του Νομού Δράμας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας.

Ο Δήμαρχος Δράμας
Παπαδόπουλος Γεώργιος

 

Δημόσια γνωστοποίηση για πρόσληψη ενός ειδικού συμβούλου 6Υ1ΔΩ9Μ-ΥΡΧ