Οικονομική Επιτροπή

Επικύρωση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαριότητα δημοτικών κτιρίων» για το χρονικό διάστημα από 17/4/2019 έως 16/4/2020 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου αυτών.

Friday, 21 December 2018
image_print