Legal Entity of Municipality of Drama
Home Legal Entity of Municipality of Drama
image_print
Διεύθυνση Υπηρεσίας Τηλ. Fax Email
Διοικητηρίου 11 (2ος ορ.) 2521024464, 2521032722 2521048134 psdramas@otenet.gr
Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΝΠΔΔ: Βασιλειάδου Μάρθα

To ΝΠΔΔ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» συστάθηκε μετά από συνχώνευση,(ΦΕΚ 591/14-4-2011/τεύχος Β΄) του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Δράμας και των Κ.Α.Π.Η Δράμας,Κ.Α.Π.Η Ξηροποτάμου και Κ.Α.Π.Η Χωριστής. Το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σκοπός του Νομικού Προσώπου

Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα νηπιακής − παιδικής και τρίτης ηλικίας.

Η λειτουργία Βρεφονηπιακών − Παιδικών σταθμών για την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία βρεφών, νηπίων και παιδιών, η ολόπλευρη ανάπτυξη και η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση από οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) για:

 • την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 • την διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
 • την έρευνα σχετικών θεμάτων που αφορούν τους ηλικιωμένους.

Η λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) με σκοπό:

 • Η παραμονή των ηλικιώμενων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας
 • Η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογενείας με το ηλικιωμένο μέλος.
 • Η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και
 • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογενείας.

Η λειτουργία του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας με σκοπό:

Οργανώνει και υλοποιεί κοινωνικές δράσεις και προγράμματα για όλη την οικογένεια.Λειτουργούν, στοχευμένα, Ομάδες Κοινωνικής Εργασίας, οι οποίες παρέχουν συμβουλευτική και υποστηρικτική βοήθεια, είτε ομαδικά είτε ατομικά, αλλά και διασύνδεση των συμμετεχόντων με φορείς και υπηρεσίες όταν αυτό απαιτείται.

Επίσης παρακολουθούνται  ανάδοχες οικογένειες σε συνεργασία με το ίδρυμα «Άγιος Ανδρέας» στο Καλαμάκι στην Αθήνα, σε συνέχεια του Προγράμματος Ανάδοχης Φροντίδας του πρώην Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας.

Διοίκηση του Νομικού Προσώπου

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, ως εξής:

− Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο.

Εννέα (9) μέλη που μπορεί να είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με το σκοπό του νομικού προσώπου, από τα οποία δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

− έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων.

Η θητεία των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται από τον εκάστοτε Δήμαρχο, κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα για τη θητεία του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ.

Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

 1. η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται μέχρι του ποσού 1.100.000 (ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων) Ευρώ και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
 2. κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
 3. εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.(τροφεία σε Παιδικούς σταθμούς και εισφορές μελών Κ.Α.Π.Η)
 4. πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησηςΕθνικά ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.(Προγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγ/κής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και «Λειτουργία Κ.Η.Φ.Η» με 100% χρηματοδότηση από το ΕΚΤ.
 5. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

Περιουσία του Νομικού Προσώπου

Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των τεσσάρων (4) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Έδρα του Νομικού Προσώπου

Η Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι στην Διοικητηρίου 11 στην Δράμα,τηλ :2521032722 και 2521024464.

Παραρτήματα του νομικού προσώπου λειτουργούν στις δημοτικές κοινότητες Ξηροποτάμου και Χωριστής και στην τοπική κοινότητα Καλού Αγρού.

Οι Υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» του Δήμου Δράμας λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες:

Διεύθυνση Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας», η οποία αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Α. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί)

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής αποτελείται από τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 1. Γραφείο Α΄ Παιδικός Σταθμός Δράμας
 2. Γραφείο Β΄ Παιδικός Σταθμός Δράμας
 3. Γραφείο Γ΄ Παιδικός Σταθμός Δράμας
 4. Γραφείο Δ΄ Παιδικός Σταθμός Δράμας
 5. Γραφείο Ε΄ Παιδικός Σταθμός Δράμας
 6. Γραφείο Παιδικός Σταθμός Καλού Αγρού
 7. Γραφείο Παιδικός Σταθμός Ξηροποτάμου
 8. Γραφείο Παιδικός Σταθμός Χωριστής
 9. Γραφείο ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός Δράμας (υπό ίδρυση)

Στοιχεία Παιδικών Σταθμών

Α/Α Διεύθυνση Email Τηλέφωνο
Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΠΑΔΩΝ ps1dramas@gmail.com 2521022036
Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ps2dramas@gmail.com 2521027277
Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ps3dramas@gmail.com 2521031746
Δ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ps4dramas@gmail.com 2521032211
Ε’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΕΑΣ ps5dramas@gmail.com 2521034693
ΣΤ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ps6dramas@gmail.com 2521045480
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ pskalosagros@gmail.com 2521096346
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΜΑΣ pschoristis@gmail.com 2521042050

Β. Τμήμα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Το Τμήμα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων αποτελείται από τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 1. Γραφείο Κ.Α.Π.Η. (με παραρτήματα στον Ξηροπόταμο και στην Χωριστή και με δυνατότητα δημιουργίας νέων παραρτημάτων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου)
 2. Γραφείο Κ.Η.Φ.Η. (υπό ίδρυση)

Στοιχεία Κ.Α.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η.

Α/Α Διεύθυνση Email Τηλέφωνο
ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2521030651
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΚΡΙΤΑ 4 2521030696
Κ.Α.Π.Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ kaphxiropotamou@gmail.com 2521092247
Κ.Α.Π.Η ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗ kapichoristis@hotmail.com 2521043110
KΗ.Φ.Η ΔΡΑΜΑΣ ΧΕΛΜΟΥ 12 kifidramas@gmail.com 2521048023

Γ. Τμήμα Φροντίδας Οικογένειας

Δ. Τμήμα Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 1. Γραφείο Διοικητικού
 2. Γραφείο Οικονομικού
 3. Γραφείο Ταμείου
Decisions Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ