Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ’

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023
image_print

Σας ενημερώνουμε ότι ‘από την Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00, το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα τέθηκε εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης’. Σύμφωνα με την 63/2023 απόφαση Ο.Ε. δήμου Δράμας (ΑΔΑ: ΡΛ9ΙΩ9Μ-ΜΘ8), η προθεσμία υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο ¨ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ¨ με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 196000, μετατίθεται για την Παρασκευή 31/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ. και η αποσφράγιση των προσφορών για την Τρίτη 04/04/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

απόφαση Ο.Ε. 63_2023