Οπτικοακουστική και φωτιστική κάλυψη Ονειρούπολης

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση  της γενικής υπηρεσίας «Οπτικοακουστική και φωτιστική κάλυψη Ονειρούπολης» με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού 37.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ