Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2012 ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπ όψη: α) τις διατάξεις της αριθμ.11389 /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 β) την 171/2011 απόφαση Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών ) για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας , με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης , όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ελαιολιπαντικών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , προϋπολογισμού 400.000 πλέον Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ