Λειτουργία Καταστήματος Κέντρου Διασκέδασης
image_print

Παρατηρήσεις:

Για κέντρο διασκέδασης:

 1. Στεγασμένο: Τεχνική έκθεση μηχανικού με σχεδιαγράμματα εις τριπλούν, για την ηλεκτρομηχονολογική εγκατάσταση, αερισμό εξαερισμό και τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία με μέγιστη Α-ηχοστάθμη  100 db. Στην τεχνική έκθεση θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της ηχομονωσης και θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων στην κάτοψη των χώρων.
 2. Υπαίθριο : Σχεδιαγράμματα κάτοψης μηχανικού εις τριπλούν & Τεχνική έκθεση που θα αναφέρει και την απόσταση από σημείο ηχοπροστασίας καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί με μέγιστη  Α-ηχοστάθμη 100 db και δεν δημιουργούν προβλήματα στο σημείο προστασίας σύμφωνα με την ΥΑ 3010/95 (ΦΕΚ Β’ 593/1985).
  Βεβαίωση της Πολεοδομίας για την  απόσταση από την τελευταία κατοικία (απαιτούνται τουλάχιστον 300 μέτρα).
 3. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, εφ’ όσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητός του, το είδος του καταστήματος για το οποίο αιτείται την άδεια, καθώς και για το αν προτίθεται να χρησιμοποιήσει εξωτερικούς χώρους. Όταν υποβάλλεται από εταιρία θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν η άδεια που ζητείται θα εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας ή στο όνομα του εκπροσώπου της.
 • Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την Εφορία.
 • Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά στα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτου (π.χ. άδεια δόμησης, κτίριο προϋφιστάμενο του 1955 κ.λ.π.
 • Σχεδιαγράμματα του καταστήματος σε τρία αντίτυπα, σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε. περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.με. Α.). Ακόμη θα αποτυπώνονται και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων.
 • Αντίγραφα στοιχείων νομιμότητας του χώρου στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δηλώσεις αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτου διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λ.π.)
 • Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρίας και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.
 • Για επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, σε τρία αντίτυπα αναλυτικό επικαιροποιημένο διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης με περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, όπου απαιτείται, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται είτε από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.
 • Δύο πρόσφατες Φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου μικρού μεγέθους.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) στην οποία δηλώνονται τα ακόλουθα : «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα….δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979. όπως αυτό ισχύει »(στην περίπτωση χορήγησης άδειας για καταστήματα στα οποία προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά σε καταστήματα στα οποία προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά). Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπεύθυνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ η ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ όλων των εκπροσώπων ΙΚΕ με το ίδιο περιεχόμενο.
 • Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες διατάξεις (το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα αν δεν έχει κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο).
 • Παράβολο 185€ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β) (από το ταμείο του Δήμου μας-ισόγειο).
 • Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο υπαίθριος χώρος του καταστήματος.
 • Για τα καταστήματα εκτός σχεδίου πόλεως απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδόυ – εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρο 32 παρ. 1 & 39 του Β.Δ. 465/1970 όπως ισχύουν).