Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», προϋπολογισμού  190.000,00 ευρώ (του Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένου) .

 Στοιχεία επικοινωνίας:

Οδός Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου

Ταχ.Κωδ.: 66133 Δράμα

Τηλ.: 2521350664

Telefax: 2521023353

E-mail: dmavr@dimosdramas.gr

Ιστοσελίδα www.dimos-dramas.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.dimos-dramas.gr και http://www.promitheus.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο 212 στο Δημαρχείο Δράμας (Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Κωδικός CPV: 50112000-3 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων)

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Με την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης θα εκτελεστούν όλες οι περιγραφόμενες στην οικεία διακήρυξη με αριθμό 34158/21-12-2020 και  στην 11/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης .

Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:11-01-2021 και ώρα 17:00.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ