Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ) ΣΤΗ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ) ΣΤΗ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

με προϋπολογισμό:  31.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Δαπάνη εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                                                     18.216,30 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)                                  3.278,93 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ)    3.224,28 €

Αναθεώρηση (πρόβλεψη)                                                                   280,49 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας                                                           6.000,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις   20-07-2017  καθώς επίσης να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων (παράρτημα Β) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269 Β /30-12-2016)

Πληροφορίες  στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες,  FAX επικοινωνίας  2521023343, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Παπαδόπουλος Σταύρος, 2521350714 καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας www.dimos-dramas.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου – 661 33 Δράμα) στις 25-07-2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Οι οικονομικές προσφορές θα διατίθενται μέχρι τις 20/07/2017.

Το σύστημα υποβολής  των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 125, του Ν. 4412/2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τις τάξεις του έργου ως εξής:  στην Α1 τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Επίσης στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα  Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (σύμφωνα με το άρθρο 11 της απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/04/50/ΦΝ.430/01 ΦΕΚ-1314/Β/11-10-01).

Για τη συμμετοχή στο συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  6 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ