Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ- ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ»

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ- ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ»

              με προϋπολογισμό:  83.999,99 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  (προϋπολογισμού 67.741,93 € χωρίς ΦΠΑ)

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 31/01/2020 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 03/02/2020 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Πληροφορίες  στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες  , FAX επικοινωνίας  2521023343,  αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:

Παπάζογλου Ιωάννης ( τηλ. 2521350714 , e-mail: ipapaz@dimosdramas.gr)

Το σύστημα υποβολής  των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.355,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

 

 

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι διαθέσιμα στον χώρο

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

με την συμπλήρωση του ΑΑ Συστήματος: 87364