Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενικής Υπηρεσίας: « Καθαρισμός χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών»

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση  της Γενικής Υπηρεσίας :

« Καθαρισμός χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών»

εκτιμώμενης αξίας   26.124,04 € (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.) και  21.067,77 €   (μη συμπεριλαμβανομένου του   Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών   είναι ημέρα Τετάρτη  13/01/2021 και ώρα 17:00 .

Κατεβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΕΔΩ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς ΕΔΩ