Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ : “Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών”

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021
image_print

Ο Δήμος δράμας

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ,

να υποβάλετε προσφορά, μέχρι τις 07-06-2021, για την ανάθεση της εργασίας “Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών” τριάντα τριών (33) παιδικών χαρών του Δήμου
Δράμας, συνολικής προεκτιμούμενης δαπάνης επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννιά ευρώ και σαράντα λεπτών (7.979,40 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου Επιθεώρησης και Πιστοποίησης των Παιδικών Χαρών θα περιλαμβάνουν α) αρχικό έλεγχο των παιδικών χαρών του δήμου Δράμας και σύνταξη έκθεσης ευρημάτων επιθεώρησης και β) επανέλεγχο (ενδεχομένως) και έκδοση πιστοποιητικού. Ειδικότερα οι εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης στις παιδικές χαρές του Δήμου Δράμας θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την 14/2021 μελέτη.

Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας, στο πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προσφορά για την ανάθεση εργασίας “Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών”.

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία θα δηλώνετε ότι:
– Είστε εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο με αντικείμενο συναφές με το ζητούμενο της πρόσκλησης
– Λάβατε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της 14/2021 μελέτης “Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών” και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα
– Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σας από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατά τα άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016
– Η συμμετοχή σας δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
2. Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– Απόσπασμα ποινικού μητρώο (για όλους τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας)
– Φορολογική Ενημερότητα
– Ασφαλιστική Ενημερότητα (για κύρια και επικουρική ασφάλιση)
3. Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προστίθενται τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης από τα οποία προκύπτουν αφενός η νομική σύσταση και η λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατεβάστε την ΜΕΛΕΤΗ