Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Υπηρεσίες Μυοκτονίας Κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου»

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών μυοκτονίας κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου για το χρονικό διάστημα από την  01/06/2023 έως και την 31/12/2023 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 20425/17-5-2023 εισήγηση της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 11622/17-3-2023 (ΑΔΑ ΩΖΖ5Ω9Μ-ΡΣΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΑΥ 508.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΜΥΟΚΤΟΝΙA (1)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ (ΑΑ)