Γραφείο Τύπου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σταπρογράμματα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ 2021

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021
image_print
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σταπρογράμματα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2021, εγκριθήκαν τα ακόλουθα προγράμματα του Λογαριασμού τής Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ)/ ΟΠΕΚΑ:

 

  1. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεις)

 

  1. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού μόνο για συνταξιούχους, οι οποίοι ταυτόχρονα με τις μέχρι έξι (6) ήμερες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 5 απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας.

 

  1. Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, δικαιούχους του ΛΑΕ, τα οποία μπορούν να φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις μέχρι και δεκαέξι (16) ήμερες (15 διανυκτερεύσεις). Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το πρόγραμμα γίνονται απ’ ευθείας από τους ίδιους τους δικαιούχους.

 

  1. Εκδρομικό πρόγραμμα με τετραήμερες εκδρομές (3 διανυκτερεύσεις)

 

  1. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων

 

  1. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου

 

  1. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες και πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

 

Για την υποβολή της αίτησης (εξαιρουμένου του παιδικού κατασκηνωτικού

προγράμματος) ο δικαιούχος προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας:

 

  1. ΑΜΚΑ – Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου

Κοινωνικής Ασφάλισής  του, καθώς και των προστατευομένων μελών

του (π.χ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ , βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από

το οποίο, να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή

συνταξιούχου {(για όσους δικαιούχους έχουν Αριθμό Μητρώου, δεδομένου ότι

οι νέοι ασφαλισμένοι – συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν έχουν Αριθμό

Μητρώου)}.

 

  1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ( όσων μελών διαθέτουν ταυτότητα)

 

  1. Στην περίπτωση συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που πάσχουν από νοητική

αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον

αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας

ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο

ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στη Δ/νση Αγροτικής Εστίας.

Η προσκόμιση της βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν απαιτείται στις

περιπτώσεις των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που λαμβάνουν

προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή

τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ , ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ , ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ & ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

 

Για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στα ΚΕΠ από 24/05/2021 μέχρι  και 15/06/2021.

Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει η δικαιούχος να έχει μαζί της:

α)Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)της,καθώς και των προστατευομένων μελών της (π.χ. βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.)ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)(π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.).

β)Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το δικαίωμα περίθαλψης των τέκνων δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη ή συνταξιούχο στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)μητέρα,αλλά από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο στον ΕΦΚΑ(ΟΓΑ)πατέρα/σύζυγο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί και το ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου.

Α.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα και θα αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ είναι:

α)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των τέκνων της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας.

β)Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό(αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο να προκύπτει ποιός γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων.

γ) Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών εφόσον είναι άνεργα,Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης).

δ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα φοίτησης («πάσο»), Βεβαίωση Σπουδών.

ε) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (“πάσο”) από το οποίο προκύπτει ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή (αφορά τέκνα άνω των 18 και μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως αν η τρίτεκνη ή η πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

ζ) Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω,καθώς και νόμιμη εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.