Πίνακες Θεμάτων

Πίνακας Θεμάτων της 05/29-03-2017 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 3 Απρίλιος 2017

Διαβάστε τον πίνακα εδώ