Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”

Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024
image_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”, προϋπολογισμού 258.943,75  € ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 21/2022,αριθμό συστήματος 205715 ΕΣΗΔΗΣ και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016.Κωδικός CPV :45233120-6. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με ποσό 207.155,00€ και από πιστώσεις ΣΑΤΑ με ποσό 51.788,75€ με Κ.Α. 30.7326.97

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η  28/02/2024, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. και  η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 04/03/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  espd-request-v2