Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023
image_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”, προϋπολογισμού 5.871.400,00 € ευρώ(με αναθεώρηση και με  Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 39/2022,αριθμό συστήματος 204285 ΕΣΗΔΗΣ και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016.Κωδικός CPV :45212200-8. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», (ΑΔΑ:6ΝΝΟ46ΜΤΛ6-ΓΙΜ) με Κ.Α. 64.7341.032 και αποτελεί το 1ο κύριο υποέργο της πράξης.
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η  23/01/2024, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. και  η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  espd-request-v2

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

https://drive.google.com/drive/folders/1bBpMczOOvlqE-fQu6va6SlRGpYmFI6Oe