Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόφαση Δημάρχου περί άσκηση αίτησης ακύρωσης και αναστολής, ενώπιον του ΣτΕ, κατά των 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Εσωτερικών,
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ6ΡΑΩ9Μ-4ΓΥ 08/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 5607 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου περί «Έγκριση Εγχειριδίου Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου»
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΛΑΠΩ9Μ-ΘΣ3 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 5300 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου περί «Έγκριση Προγραμματισμού και Εντολή διενέργειας Ελέγχων Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Α.Τ.Ε.Ε.) περιόδου από 1 Φεβρουαρίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2024»
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΞΕΔΩ9Μ-1ΒΖ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 4222 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης ετήσιου προγράμματος Α.Τ.Ε.Ε.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 9ΡΗΖΩ9Μ-3ΕΔ 29/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 3865 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση πολυετούς δέσμευσης περί συνδρομής σε ηλεκτρονική πλατφόρμα διάδρασης Δήμου-Δημοτών
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΓΦ0Ω9Μ-ΘΣΣ 17/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 49786 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση πολυετούς δέσμευσης περί συνδρομών σε έντυπα μέσα.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 9ΔΟΨΩ9Μ-Μ2Χ 18/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 44514 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση πολυετούς δέσμευσης περί ετήσιας συνδρομής σε ηλεκτρονικά μέσα.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 67ΡΗΩ9Μ-Δ7Ο 18/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 44513 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας και εγκατάστασης σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΝΡΜΩ9Μ-ΒΚΦ 05/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 42511 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση αναπλήρωσης Αντιδημάρχου Δ. Δράμας κ. Μιχαήλ Τάσσου.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 9ΟΨΑΩ9Μ-21Ο 29/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 36070 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τρίτο της μελέτης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διερεύνηση, ανάπτυξη και λειτουργία πάρκου δραστηριοτήτων Ενυδρείου Μυλοποτάμου».
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΡ4ΖΩ9Μ-Χ27 26/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 26514 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τρίτο της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών αντιμετώπισης της αστοχίας του πρανούς επι της οδού 19ης Μαΐου».
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΛΒΠΩ9Μ-ΝΞΡ 13/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 24600 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 759/6/9-01-2020 απόφασης περί κατάρτισης σχεδίου αποτροπής καπνίσματος και ορισμός υπευθύνων στον Δήμο Δράας
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ6ΒΑΩ9Μ-7ΟΘ 12/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 52761 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση απόφασης Δημάρχου (αριθμ. 49202/23-11-2022) περί αναπλήρωσης Αντιδημάρχου.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ2ΔΘΩ9Μ-ΘΒΦ 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 49326 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση αναπλήρωσης Αντιδημάρχου κ. Χαραλαμπίδη για το διάστημα από 23-25/11/2022.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΤΠ3Ω9Μ-0Α2 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 49202 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση αναπλήρωσης Δημάρχου για το διάστημα 22-23/11/2022 .
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ67ΒΩ9Μ-8Τ1 22/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 48893 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ