Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Συνδρομές ηλεκτρονικών μέσων
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΞΖΚΩ9Μ-0ΤΛ 27/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 39941 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Aνάθεση της γενικής υπηρεσίας της διαδικτυακής μετάδοσης (livestreaming) του Δημοτικού Συμβουλίου
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΝ9ΖΩ9Μ-Π73 09/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 30269 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑΑΕ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ “
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΔΗΓΩ9Μ-6ΘΡ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 27007 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση παροχής υπηρεσίας πρόσβασης στην πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 68ΜΒΩ9Μ-3ΔΠ 29/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21750 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Πολυετής δέσμευση πίστωσης
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6653Ω9Μ-ΠΛΚ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19352 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συνδρομές έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΗΤΒΩ9Μ-ΑΧΔ 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 11848 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση πολυετούς δέσμευσης
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 67ΣΖΩ9Μ-Θ3Χ 26/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 32110 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πολυετή δέσμευση πίστωσης
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 7ΧΛΥΩ9Μ-ΗΒ0 22/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 31358 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός υπαλλήλων που εντάσσονται στο Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΩΛΦΙΩ9Μ-342 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3682 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού για την εκτέλεση πληρωμών της πράξης με τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5010732.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΩΙΚΩ9Μ-12Π 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3541/59 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Άδεια λειτουργίας της Αθλητικής Εγκατάστασης του Αθλητικού Συλλόγου ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΖΕΝ ΔΡΑΜΑΣ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 68Ι4Ω9Μ-539 31/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2484 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άδεια λειτουργίας της Αθλητικής Εγκατάστασης του Αθλητικού Συλλόγου ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΖΕΝ ΔΡΑΜΑΣ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ω5ΨΧΩ9Μ-Ν07 31/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2483 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άδεια λειτουργίας της Αθλητικής Εγκατάστασης του Αθλητικού Ομίλου Μαχητών Παγγαίου.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΒΥΤΩ9Μ-9ΛΛ 31/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 922 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή Catering στο πλαίσιο της φιλοξενίας εκπροσώπων αδελφοποιημένου Δήμου Lauf a.d Pegnitz
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6Π4ΤΩ9Μ-7Α5 02/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 50032 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Kάλυψη δαπανών φιλοξενίας εκπροσώπων αδελφοποιημένου Δήμου Lauf a.d Pegnitz
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 7Κ7ΠΩ9Μ-7ΒΙ 02/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 50033 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ