Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Αιτήματα παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού νέου Παιδικού Σταθμού (Χελμού) Δήμου Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ1ΙΘΩ9Μ-3ΟΕ 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 68-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ45ΟΩ9Μ-ΧΤ7 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 67-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εγγραφές-διαγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΚΥΠΩ9Μ-Χ29 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 56-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου, συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων και εργασίες συντήρησης(καθαρισμός κλπ) λεβητοστασίων και μηχανημάτων θέρμανσης-ψύξης (κλιματιστικών) κοινοτικών και δημοτικών κτιρίων για τα έτη 2024 και 2025» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε τρίτο, λόγω αδυναμίας του δήμου να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία με ίδια μέσα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΔΕΚΩ9Μ-ΚΕ8 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 54-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκλογή Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΗΛΛΩ9Μ-8ΙΣ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 64-2024 Α.Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μακεδονικού Βραβείου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΖ38Ω9Μ-ΑΤΖ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 59-2024 Α.Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής δράσης Κούλουμα-Καθαρά Δευτέρα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΛΩ1Ω9Μ-8ΣΚ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 63-2024 Α.Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπων για το θεσμό των Σχολικών Συμβουλίων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΡΝ1Ω9Μ-ΝΒΚ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 61-2024 Α.Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών μείωσης δημοτικών τελών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 63ΜΒΩ9Μ-86Ν 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 4474/01-02-2024 Αρ. Αποφ.: 66-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άρση υποθήκης και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της άρσης της υποθήκης, η οποία είχε συσταθεί για τη διασφάλιση της απαίτησης από εισφορά σε χρήμα, διότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους είχε εκδοθεί
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ4ΜΖΩ9Μ-ΩΦΟ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 5727/08-02-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «κατάστημα εμπορίας οχημάτων» της εταιρείας «ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΠ. & ΣΙΑ ΟΕ», στα με αρ. 237α και 237β αγροτεμάχια του αγροκτήματος Χωριστής, επί αγροτικής οδού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9ΑΝΠΩ9Μ-Ο1Μ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 6058/08-02-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το οικ. έτος 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 95Ε6Ω9Μ-Α5Ξ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2109/17-1-2024 Αρ. Αποφ.: 39-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων οικ. έτους 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9ΡΥΛΩ9Μ-ΦΣ1 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2109/17-1-2024 Αρ. Αποφ.: 43-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιβολή τελών Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (άρθρο 29 ν.3431/2006) (ΚΑ 0718) για το οικ. έτος 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΔ4ΛΩ9Μ-Δ9Ω 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2109/17-1-2024 Αρ. Αποφ.: 51-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης και προστίμων αυτής για το οικ. έτος 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 997ΛΩ9Μ-ΝΞΥ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2109/17-1-2024 Αρ. Αποφ.: 50-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ