Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Καθορισμός τέλους χρήσης για το Θεατράκι Αγίας Βαρβάρας «Σωκράτης Δημητριάδης», χρήση αίθουσας «Ελευθερία» και χρήση θέατρο επί της ανάπλασης για το οικ. έτος 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 69ΜΣΩ9Μ-ΣΧΧ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2109/17-1-2024 Αρ. Αποφ.: 49-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιβολή δημοτικού τέλους παρεπιδημούντων για το οικ. έτος 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 96Η7Ω9Μ-5ΝΧ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2109/17-1-2024 Αρ. Αποφ.: 48-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιβολή δημοτικού τέλους 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων για το οικ. έτος 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 69Ξ9Ω9Μ-6ΩΕ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2109/17-1-2024 Αρ. Αποφ.: 47-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός του συντελεστή τέλους συντεταγμένων ΧΨΖ του Αστικού Τοπογραφικού Δικτύου (ΑΤΔ) για το οικ. έτος 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 638ΟΩ9Μ-ΙΕ6 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2109/17-1-2024 Αρ. Αποφ.: 46-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τέλους χρήσης υπεδάφου για το οικ. έτος 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΗΘ6Ω9Μ-ΩΚ3 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2109/17-1-2024 Αρ. Αποφ.: 45-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τέλους διαφήμισης για το οικ. έτος 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 99ΙΩΩ9Μ-77Ζ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2109/17-1-2024 Αρ. Αποφ.: 44-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το οικ. έτος 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΔΦΔΩ9Μ-ΥΧΩ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2109/17-1-2024 Αρ. Αποφ.: 42-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στεγασμένων ή όχι, που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το οικ. έτος 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ054Ω9Μ-Ω1Θ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2109/17-1-2024 Αρ. Αποφ.: 40-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικ. έτος 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΒΜΓΩ9Μ-ΥΝΖ 30/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2109/17-01-2024 Αρ. Αποφ.: 41-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου μας για το έτος 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΘ8ΣΩ9Μ-ΔΟΤ 30/01/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΔΣ. 27-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τεχνικό Πρόγραμμα 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΝ3ΤΩ9Μ-Χ8Λ 30/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 3136/24-01-2024 Αρ. Αποφ.: 4-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκλογή Εκπροσώπων του Δήμου Δράμας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9Η69Ω9Μ-ΦΧΥ 30/01/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΔΑ: 38-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της άρσης της υποθήκης, η οποία είχε συσταθεί για τη διασφάλιση της απαίτησης από εισφορά σε χρήμα, διότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους είχε εκδοθεί
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 66ΕΛΩ9Μ-ΞΣ1 30/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2782/22-01-2024 Αρ. Αποφ.: 52-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης ορισμού μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρου 186 Ν.3463/2006) για το έτος 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΒ0ΦΩ9Μ-ΧΓΗ 29/01/2024 Αρ. Πρωτ.: Α.ΔΣ. 26-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Aπ’ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος με αρ. 5 επί των οδών Ιπποκράτους & 19ης Μάϊου, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 1 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006)»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 603ΙΩ9Μ-ΕΣ5 29/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2211/17-01-2024 Αρ. Αποφ.: 30-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ