Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Βιομηχανία παραγωγής Pellet» του κ. Τσακαλίδη Παναγιώτη, εντός του με αρ. 1163 αγροτεμαχίου του «Αγροκτήματος» Ξηροποτάμου, ιδιοκτησίας της κ. Μπαϊρακτάρη Ελένης , επί Δημοτικής οδού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΧΚΛΩ9Μ-ΙΟΛ 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 19523/24-5-2021 Αρ. Αποφ.: 126-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Χοιροτροφική Μονάδα» των κ.κ. Ζαγαλάκη Ελένης και κ. Κυρεθόπουλου Δημήτριου εντός των αγροτεμαχίων 2305, 2327, 2282, 2283α, 2304, 2309, 2313, 2314, 2286, 2283β, και 2312α του Αγροκτήματος Χωριστής Δράμας, ιδιοκτησίας των κ.κ. Ζαγαλάκη Ελένης και κ. Κυρεθόπουλου Δημήτριου, επί δημοτικής οδού”
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΣΠ3Ω9Μ-ΧΑΞ 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 16851/10-5-2021 Αρ. Αποφ.: 125-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.» σε τρίτο με ανοικτή διαδικασία, λόγω αδυναμίας του δήμου να την εκτελέσει. Εκτιμώμενη δαπάνη: τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ (37.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τμήματα των οικονομικών ετών 2021 και 2022
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΜΗ5Ω9Μ-ΛΘΘ 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 21197/1-6-2021 Αρ. Αποφ.: 109-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καταβολή νομιμοτόκως ποσών που επιδικάστηκαν και αφορούν στην ένδικη, προβλεπόμενη στο άρθρο 12 του ν. 2470/1997, μηνιαία οικογενειακή παροχή
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ζ15Ω9Μ-07Η 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 21308/1-6-2021 Αρ. Αποφ.: 115-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δύο (2) εισόδων – εξόδων οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός του με αρ. 11 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Προαστείου Δράμας αναδασμού 1962 ιδιοκτησίας Γεωργιάδου Γεωργίας, α) στο δυτικό όριο του αγροτεμαχίου επί αγροτικής οδού και β) στο ανατολικό όριο του αγροτεμαχίου επί αγροτικής οδού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΗΞ4Ω9Μ-ΠΤΡ 07/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 18030/14-5-2021 Αρ. Αποφ.: 124/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση-παραλαβή μελέτης για τo έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», η οποία πρόκειται να υποβληθεί ως υποέργο της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας : «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΙΓ9Ω9Μ-ΟΓΩ 26/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 3417/24-05-2021 Αρ. Αποφ.: 108-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 181/2021 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΔΠ0Ω9Μ-ΑΩ3 26/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 18884/19-05-2021 Αρ. Αποφ.: 107-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Τηλεδιάσκεψης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΒΩΠΩ9Μ-Ψ7Η 26/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 106-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκρισης της υπ’ αριθμ. 157/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας περί της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΘΨΞΩ9Μ-ΑΥ0 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16385/6-5-2021 Αρ. Αποφ.: 97-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Απρίλιο 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΝΤ5Ω9Μ-ΑΜΦ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16243/6-5-2021 Αρ. Αποφ.: 105-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας, υδροφόρου οχήματος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΧΚΞΩ9Μ-ΩΥ6 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 14664/22-4-2021 Αρ. Αποφ.: 104-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση για τη μετατόπιση στύλου στην Κοινότητα Ξηροποτάμου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΦ8ΩΩ9Μ-ΖΘΩ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 15917/2-4-2021 Αρ. Αποφ.: 109-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Βιοτεχνία μεταλλικών κατασκευών» της Ετόγλου Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε., εντός των αγροτεμαχίων 637α & 637δ του Αγροκτήματος Προαστείου Δράμας, ιδιοκτησίας του κ. Ετόγλου Ιωάννη, επί Δημοτικής οδού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΕ3ΦΩ9Μ-9Ρ5 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 15731/28-4-2021 Αρ. Αποφ.: 102-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία στο με αρ.1623 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Καλλιφύτου, επί αγροτικής οδού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Κ3ΑΩ9Μ-ΠΒΡ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 14853/23-4-2021 Αρ. Αποφ.: 101-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μεταβίβαση αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΝΟ5Ω9Μ-Α01 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 14827/22-4-2021 Αρ. Αποφ.: 100-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ