Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Αλλαγή επωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΩΜΘΑΩ9Μ-ΤΞΔ 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 423 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόρριψη αίτησης περί αλλαγής επωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: Ω8ΔΗΩ9Μ-8ΣΗ 09/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 49797 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αλλαγή επωνύμου της Ισλιάμοβα σε Αλεξίου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΩΣ4ΥΩ9Μ-Λ4Α 07/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 63126 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αλλαγή επωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΩΗΕΗΩ9Μ-ΨΕΠ 25/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 30957 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αλλαγή επωνύμου του Ρασίμογλου Ευθύμιου σε Ορφανός
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: 7ΖΧΦΩ9Μ-Μ90 28/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 39851 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αλλαγή επωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: 6ΚΡ5Ω9Μ-Ρ6Γ 23/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 34244 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αλλαγή επωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΒΙΦΥΩ9Μ-ΦΑΘ 09/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 19667 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόρριψη της αίτησης περί αλλαγής επωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩ9Μ-ΞΘΗ 06/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 22377 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρόσληψης πατρωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΒΙΦΓΩ9Μ-0ΙΚ 05/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 19417 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη πατρωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ9Μ-ΘΤΦ 16/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 19418 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη πατρωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ9Μ-4Δ4 16/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 19417 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση απόφασης περί αλλαγής επωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩ9Μ-3Υ3 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 20829 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αλλαγή επωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΒΙΗΥΩ9Μ-6Η5 07/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 7925 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΒΙΕ4Ω9Μ-Ι5Β 18/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 77881 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΒΙΕ4Ω9Μ-1Δ9 18/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 77879 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ