Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΜΦΥΩ9Μ-ΡΣΩ 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 16106/20-04-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 9914Ω9Μ-ΥΔΨ 11/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 15225 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 9Τ3ΡΩ9Μ-Σ7Ζ 08/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 10127 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση ποσού από Κ.Α. 00.6421
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 694ΞΩ9Μ-ΦΔ3 24/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 8160/24-02-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 68ΝΠΩ9Μ-ΞΕ0 17/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 6908 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΩΝ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΠΚΧΩ9Μ-ΝΜ6 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 55665 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΩΑΠΩ9Μ-ΝΑ5 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 54430 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΔ1ΛΩ9Μ-47Υ 19/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 53890/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ9ΕΡΩ9Μ-Ψ5Ψ 16/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 53719/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ54ΝΩ9Μ-8Χ4 14/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 53393/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ω3ΡΙΩ9Μ-ΞΟΥ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 52637/09-12-2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 61ΩΨΩ9Μ-ΧΩΗ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 52655/09-12-2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΟΑ8Ω9Μ-ΦΑ2 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 48066/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΖΦ4Ω9Μ-ΒΝΖ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 52339/08-12-2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΕΒ4Ω9Μ-Ι7Ζ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 3734/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ