Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1 /2023 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ 3 2022) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΕΚΤ» Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΤΙΤΛΟΣ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023
image_print