Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Αποδοχή παραίτησης Επιστημονικού Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Η76Ω9Μ-5ΦΕ 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 17439 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Αθανασιάδη Ιωσήφ του Αθανασίου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω212Ω9Μ-ΗΨ7 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 13599 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 610ΞΩ9Μ-Α5Η 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16600 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάταξη υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας στο Δήμο Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ4Ξ7Ω9Μ-ΤΑΨ 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 12192 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ξ5ΗΩ9Μ-Δ7Η 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16442 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάταξη σε ανώτερο κλάδο υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΖΔΟΩ9Μ-Ν8Λ 06/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 11381 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ΠΕ Κοινωνιολόγου, ενός ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και ενός ΠΕ Οικονομολόγου για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΥΦΓΩ9Μ-Χ9Σ 06/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4550 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Α98Ω9Μ-4ΓΜ 27/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 15483 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΞΝ0Ω9Μ-4ΣΣ 26/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 7139 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση Ατομικής Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΘ9ΗΩ9Μ-Ψ3Ψ 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13452 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση Ατομικής Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΕ3ΖΩ9Μ-ΧΡΝ 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13456 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση Ατομικής Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΖΕ9Ω9Μ-ΧΚ3 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13458 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση Ατομικής Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΞ1ΔΩ9Μ-50Π 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13460 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση Ατομικής Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΙΗΦΩ9Μ-ΟΟ5 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13462 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση Ατομικής Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΟΨΟΩ9Μ-ΥΝ5 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13464 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ