Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόφαση αυτοδίκαιης απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας από την υπηρεσία της υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Ζάμπα Αναστασία του Νικολάου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9Κ21Ω9Μ-ΤΚΙ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 40226 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μεταφορά υπαλλήλων ΙΔΟΧ του προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ από τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α) στο Δήμο Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 656ΑΩ9Μ-9ΔΩ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 4790 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Δράμας για το οικονομικό έτος 2020
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΞΠ0Ω9Μ-9ΥΝ 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 4175 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Δόμησης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΒ0ΗΩ9Μ-974 12/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1338 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΨΕΩΩ9Μ-ΕΓΣ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 2203 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Δράμας (Δημητριάδης Δημήτριος)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΝ9ΠΩ9Μ-Μ4Κ 22/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 39044 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Μετάταξη υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων στο Δήμο Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΣΗΦΩ9Μ-ΧΒ5 22/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 39045 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ1ΩΓΩ9Μ-3Ε1 22/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 1709 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω6ΤΗΩ9Μ-9Β9 03/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 170 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ενός (1) ειδικού συμβούλου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ74ΕΩ9Μ-Γ7Μ 02/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 37608 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΦΜΕΩ9Μ-Ο6Κ 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 40234 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΩΨΦΩ9Μ-ΛΨ0 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 40233 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΜΚΥΩ9Μ-ΠΩ7 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 40232 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΛΥ7Ω9Μ-ΓΜΕ 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 40228 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διόρθωση της υπ’ αρίθμ. 606/25258/02-9-2019 Απόφασης του Δημάρχου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΞΩΙΩ9Μ-ΠΛΖ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 35750 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ