Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόφαση παράτασης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΚΦΙΩ9Μ-ΓΕΕ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6972 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Μετάταξη Υπαλλήλου στα πλαίσια του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΙΨΠΩ9Μ-ΠΓ2 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2804 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάταξη Υπαλλήλου στα πλαίσια του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΗΡΒΩ9Μ-Π1Σ 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2808 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάταξη Υπαλλήλου στα πλαίσια του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9ΞΩΒΩ9Μ-52Ι 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2812 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΜΤΡΩ9Μ-ΦΓΝ 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6194 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Αναγνώρισης συνάφειας Διδακτορικού τίτλου σπουδών (Βαρσάμη)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΝΣΦΩ9Μ-89Θ 19/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5784 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπαση υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας στο Δήμο Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΓ98Ω9Μ-ΔΞΧ 17/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5409 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας (Ευαγγέλογλου)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 61Ε9Ω9Μ-7ΒΞ 12/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4828 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας (Γιαμουρίδου)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΚΧΦΩ9Μ-2ΜΡ 12/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4831 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο κέντρο Κοινότητας και παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας (Τουκματσή)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΔΘΥΩ9Μ-ΡΞΙ 12/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4833 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ΠΕ Κοινωνιολόγου, ενός ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και ενός ΠΕ Οικονομολόγου για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 64ΟΥΩ9Μ-8ΜΥ 10/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4550 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΩ7ΝΩ9Μ-ΖΛΧ 09/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου περί μεταφοράς και απασχόλησης προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΟΝΜΩ9Μ-ΜΤΣ 01/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3286 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΧΖ7Ω9Μ-Α1Β 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 1908 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΠΜΞΩ9Μ-Ψ6Χ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 1817 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ