Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανανέωση Σύμβασης εργασίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΘΟΚΩ9Μ-82Ξ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 49526 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπαση υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας στο Δήμο Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 967ΖΩ9Μ-ΩΨΙ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 49551 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανανέωση Σύμβασης εργασίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω502Ω9Μ-5ΑΓ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 49528 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπαση υπαλλήλου του Δήμου Παγγαίου στο Δήμο Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9ΠΣ9Ω9Μ-Φ9Β 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 49544 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου για Ανανέωση σύμβασης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΘΗ8Ω9Μ-Δ0Ζ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 49502 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΥ8ΤΩ9Μ-ΖΑΚ 18/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 48600 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 66ΚΣΩ9Μ-Ζ32 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 47585 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΑΙΔΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΑ)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΞΚΡΩ9Μ-ΩΒΑ 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 47583 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 13Κ2021
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΝΖΔΩ9Μ-Μ1Κ 14/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 46895 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 13Κ2021
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΣΠΣΩ9Μ-4ΙΩ 10/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 46895 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΥ70Ω9Μ-Λ3Ζ 03/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 45634 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου της Δ/νσης Δόμησης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ζ3ΝΩ9Μ-Κ0Ε 03/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 45626 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΖΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ (ΑΑ)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΦΕΒΩ9Μ-6Ξ3 03/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 45408 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 13Κ2021
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΩ8ΝΩ9Μ-Μ3Β 02/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 45241 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση μετάταξης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ3ΕΒΩ9Μ-ΕΣ5 02/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 18253 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ