Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Δράμας για το έτος 2019
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΩ7ΚΩ9Μ-Ω65 30/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 2586 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου – προσθήκη αρμοδιότητας σε Αντιδήμαρχο Καψημάλη Ιωάννη
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 662ΩΩ9Μ-ΕΒΜ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1573 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΘΛΦΩ9Μ-9ΦΣ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 993 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω1ΛΝΩ9Μ-ΑΥΖ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 39676 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Τ7ΕΩ9Μ-ΨΘΞ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 39674 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΖ5ΣΩ9Μ-Σ1Η 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 39677 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΜΣΩΩ9Μ-ΑΩΔ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 39679 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΥΤΘΩ9Μ-Ω0Π 28/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 31350 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Μετάταξη σε ανώτερο κλάδο υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 65ΡΝΩ9Μ-Γ0Χ 28/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 30851 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΧΖΤΩ9Μ-ΩΥΣ 28/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 32878 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή γραμματέα – πρακτικογράφου του Δημ. Συμβουλίου, γραμματέα – πρακτικογράφου και αναπληρωτή των Επιτροπών του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 602ΜΩ9Μ-Β7Ε 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 36705 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΔΦ2Ω9Μ-53Α 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33259 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΤΩΦΩ9Μ-ΞΝΟ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 25683 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάταξη σε ανώτερο κλάδο υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΛΣΘΩ9Μ-ΥΜΣ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 29419 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ9ΘΦΩ9Μ-ΠΜΖ 17/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 31022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ