Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου της Δ/νσης Οικονομικών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΛΧ1Ω9Μ-14Γ 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43980 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω80ΒΩ9Μ-ΖΨΠ 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41662 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάταξη σε ανώτερο κλάδο υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΘΨ8Ω9Μ-ΔΔ9 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 37193 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ι8ΧΩ9Μ-6Σ5 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 42076 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ2ΚΩΩ9Μ-ΡΘΞ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 42073 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάταξη σε ανώτερο κλάδο υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΙΤΓΩ9Μ-ΝΚΠ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 37193 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΟΡΦΩ9Μ-3Ω5 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 42053 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 62ΔΡΩ9Μ-ΕΓΓ 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41675 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 69ΤΤΩ9Μ-6Ρ2 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41677 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΦΤΣΩ9Μ-Χ76 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41660 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Μελιάδη Μιλτιάδη του Λεωνίδα
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΠΟΧΩ9Μ-ΑΗΛ 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 36867 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Βασιλειάδη Αναστασίου του Γεωργίου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 62ΦΡΩ9Μ-ΘΒΞ 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 36871 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης για πρόσληψη δύο (2) ατόμων για τη στελέχωση της Δομής Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΕ0ΘΩ9Μ-ΡΧΖ 12/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41533 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΑΦΓΩ9Μ-ΠΟ9 11/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41110 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9Θ0ΚΩ9Μ-Μ0Υ 08/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 34363 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ