Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανακοίνωση για πρόσληψη εφτά (7) ατόμων στο Κέντρο Νεότητας Γεώργιος Παρασίδης του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΨ8ΥΩ9Μ-55Γ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26669 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΡΨΡΩ9Μ-3Θ6 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26613 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 66ΖΨΩ9Μ-Θ93 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 12381 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω9ΑΑΩ9Μ-ΨΒΨ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26403 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 65ΚΤΩ9Μ-ΠΝΡ 05/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26241 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΒ3ΜΩ9Μ-ΣΜ6 05/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 22301 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΗΥΛΩ9Μ-ΓΝ8 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26043 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ενός (1) ασκούμενου δικηγόρου για πρακτική άσκηση στο Δήμο Δράμας.
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 69ΛΦΩ9Μ-ΔΚΣ 30/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 25895 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 639ΞΩ9Μ-Β1Ω 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 25396 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΡΨΗΩ9Μ-ΘΡΠ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 18570 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόλυση υπαλλήλου του Δήμου Δράμας λόγω σωματικής ανικανότητας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω047Ω9Μ-42Λ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15608 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανακοίνωση πρόσληψης εφτά (7) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμό στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΞ3ΘΩ9Μ-ΚΥΜ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 25085 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ0ΑΦΩ9Μ-ΚΡΜ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24841 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω1ΗΨΩ9Μ-ΛΦΕ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24842 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 63ΘΡΩ9Μ-ΚΨΚ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24844 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ