Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ45ΩΩ9Μ-Α2Ζ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 21454 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση διάρκειας συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ, σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΦΟΒΩ9Μ-ΓΦ4 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 21225 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 981ΧΩ9Μ-ΑΝ8 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 20480 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΙΝΔΩ9Μ-ΗΙΔ 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 20104 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 61Χ9Ω9Μ-82Φ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 19367 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την επέκταση της διάρκειας επιχορήγησης του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση δεκαοκτώ (18) μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ8Υ1Ω9Μ-ΝΔΟ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 18426 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την επέκταση της διάρκειας επιχορήγησης του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση πέντε (5) μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ξ8ΒΩ9Μ-ΓΟΓ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 18423 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚ 13Κ2021 ΔΕΛΗΓΙΟΡΙΔΟΥ (ΑΑ)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 67ΞΒΩ9Μ-4ΧΧ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 14776 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την επέκταση της διάρκειας επιχορήγησης του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση πέντε (5) μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΗΟΕΩ9Μ-ΒΔ7 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17634 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την επέκταση της διάρκειας επιχορήγησης του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση δεκαοκτώ (18) μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 66Λ5Ω9Μ-3Β8 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17636 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9ΜΨΞΩ9Μ-ΛΦ7 30/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 13324 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΑΜΟΙΒΗ (ΑΡΘΡΟ 3 ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 9232/1-3-2023)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Γ2ΗΩ9Μ-ΞΜΛ 29/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 16380 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός Αναπληρωτή προϊσταμένου της Δ/νσης Δόμησης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9Β5ΛΩ9Μ-Β22 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 15684 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου της Δ/νσης Δόμησης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΡΡ03Ω9Μ-ΧΒ7 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 15226 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία τoυ υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Ιωαννίδη Ηλία του Χαράλαμπου.
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΘ3ΞΩ9Μ-ΘΗ5 17/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 13252 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ