Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΜΥ8Ω9Μ-ΘΗΘ 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 27768 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής πινάκων κατάταξης για πρόσληψη έξι (6) ατόμων στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ6ΟΛΩ9Μ-Γ4Δ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 25377 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δέσμευση της πίστωσης για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΘΤΤΩ9Μ-Φ9Κ 05/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26246 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω4ΜΚΩ9Μ-Ν6Π 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26009 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 65ΜΞΩ9Μ-Π5Υ 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΔΓΙΩ9Μ-ΙΝ4 31/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 25602 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 72ΒΨΩ9Μ-Ρ2Λ 31/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 25600 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΜΔ5Ω9Μ-Ι0Π 31/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 25603 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΠΞΕΩ9Μ-ΟΚ8 31/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 25599 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης και διακοπή σύμβασης μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω3ΦΛΩ9Μ-3ΕΝ 03/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 19432 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης και διακοπή σύμβασης μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ξ5ΙΩ9Μ-ΟΩΒ 03/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 19431 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας 2 μηνών (Πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 69ΥΥΩ9Μ-Θ04 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 19147 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας 2 μηνών (Πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΒΑΣΩ9Μ-ΩΤ3 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 19149 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας 2 μηνών (Πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΙΠΡΩ9Μ-ΦΟΛ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 19148 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΛΘΖΩ9Μ-ΚΣΔ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 19137 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ