Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Αποδοχή παραίτησης και διακοπή σύμβασης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Θ8ΩΩ9Μ-6ΜΝ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26863 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου για την δέσμευση της πίστωσης για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ρ02Ω9Μ-206 12/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26629 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΕΘΜΩ9Μ-ΗΥ8 11/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26467 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διατήρηση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου (ΔΕ) για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα δημιουργίας και διαρκούς υποστήριξης διαδικτυακών ιστοσελίδων στο πλαίσιο της προώθησης της τουριστικής προβολής του Δήμου Δράμας, οργάνωσης και προώθησης εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, τύπου και δημοσίων σχέσεων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ2ΧΡΩ9Μ-ΜΥΧ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25275 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση απόσπασης Ειδικού Συμβούλου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9Ψ47Ω9Μ-Σ01 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25282 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 2 μηνών (Πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΩΟΙΩ9Μ-ΠΟΟ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25189 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 2 μηνών (Πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΖΧ9Ω9Μ-Α1Α 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25188 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Χ02Ω9Μ-9ΘΟ 30/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 25034 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης ειδικού συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΘΘΧΩ9Μ-0ΒΩ 06/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 18747 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ατομική Σϋμβαση Εργασίας δύο (2) μηνών -Πυροφύλακες
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΤΑΚΩ9Μ-ΙΡ9 01/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22098 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σϋμβαση Εργασίας δύο (2) μηνών -Πυροφύλακες
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΠΗΔΩ9Μ-7ΔΜ 01/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22099 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (πυροφύλακες)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 629ΨΩ9Μ-ΜΡ4 31/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21971 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΓΖΓΩ9Μ-4ΛΡ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 20043 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΙΝ3Ω9Μ-4Ρ7 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 20042 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗς ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΕΗ7Ω9Μ-ΙΝ3 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 20044 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ