Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 11894/22-08-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά την προσφυγή της Παπαϊωάννου Ευθαλίας.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
image_print