Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατακύρωση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2018 – 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒΨ6Ω9Μ-ΛΚΝ 10/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 37372/06-12-2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Άσκηση ενδίκου μέσου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Δ2ΚΩ9Μ-ΔΒ8 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 34303/13-11-2018 Αρ. Αποφ.: 351/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας “Περιγραφή και σημασία των υδάτινων πόρων στη διασυνοριακή περιοχή (D3.1.2), Αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της διασύνδεσης των πιθανών Γεωτόπων στην Ελληνική περιοχή (D3.1.3) και Χαρτογράφηση και περιγραφή των Γεωτόπων – Ελληνική περιοχή (D3.1.4), στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: »Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos area» και ακρωνύμιο »CB Water Geopark».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗ48Ω9Μ-ΞΡΡ 29/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 35660/23-11-2018 Αρ. Αποφ.: 350/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΑΤΚΩ9Μ-Φ39 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 35876/26-11-2018 Αρ. Αποφ.: 346/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒ0ΝΩ9Μ-0Υ7 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 35611/23-11-2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών (software)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΖ2Ω9Μ-ΑΛΗ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 35278/21-11-2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω99ΘΩ9Μ-9ΑΨ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 35166/20-11-2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙΖΔΩ9Μ-Σ99 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 35216/20-11-2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2019» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 666ΣΩ9Μ-25Κ 27/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 35814/26-11-2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας «Διαχείριση αδέσποτων γατών» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 73Ξ1Ω9Μ-0ΓΤ 27/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 35812/26-11-2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τέλους.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΔΨ7Ω9Μ-ΡΧ4 27/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 35653/23-11-2018 Αρ. Αποφ.: 345/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το έτος 2019.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩ0ΛΩ9Μ-ΤΙΖ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 34832/16-11-2018 Αρ. Αποφ.: 341-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2018 – Aπρίλιος 2019».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΥΒ8Ω9Μ-ΤΜΩ 20/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 34264/13-11-2018 Αρ. Αποφ.: 343/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 1 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » προϋπολογισμού :74.276,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ή 59.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ) .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΘΤΩ9Μ-530 20/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33917/09-11-2018 Αρ. Αποφ.: 342/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το έτος 2019.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΤΥΝΩ9Μ-ΓΙΘ 20/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 34832/16-11-2018 Αρ. Αποφ.: 341/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ