Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Λ4ΤΩ9Μ-5Ψ4 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 24950/22-09-2020 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ολοκλήρωση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» λόγω διάλυσης σύμβασης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Σ48Ω9Μ-ΝΦΠ 29/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23041/07-09-2020 Αρ. Αποφ.: 280/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 70/2020 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με τον «Καθορισμό εισφορών γονέων φιλοξενούμενων παιδιών στα Κ.Δ.Α.Π. για το σχολικό έτος 2020-2021 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΧΑΩ9Μ-Ι2Ξ 29/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24385/17-09-2020 Αρ. Αποφ.: 288/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προσφυγή σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 περ. β΄ και παρ. 3 περ. α του Ν. 4412/2016
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΡ7Ω9Μ-ΕΕΟ 29/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23411/09-09-2020 Αρ. Αποφ.: 279/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αλλαγή τακτικού μέλους επιτροπής αξιολόγησης διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών προμηθειών έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΙ4Ω9Μ-63Σ 28/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23412/09-09-2020 Αρ. Αποφ.: 277/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης και της υπ΄αρ 8/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την διεξαγωγή του συνοπτικού διαγωνισμού προκειμένου να ανατεθεί η παροχή των γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.» σε τρίτο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω98ΠΩ9Μ-ΝΣΟ 28/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23889/14-09-2020 Αρ. Αποφ.: 271/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του τουριστικού περιπτέρου στον Δημοτικό κήπο Δράμας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Φ9ΧΩ9Μ-Δ1Α 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24350/17-09-2020 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός τριμελούς Επιτροπής διαπραγμάτευσης Διαγωνισμών Προμηθειών (τακτικά και αναπλη-ρωματικά) για το 2020.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΝΥΩ9Μ-ΒΧΕ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23414/09-09-2020 Αρ. Αποφ.: 278/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλής α) από το Χ.Κ. 906/2020 (αρχ. Χ.Κ. 1011/2017) «Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) έτους 2015» και β) από το Χ.Κ. 1040/2020 (αρχ. Χ.Κ. 1208/2018) «Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) έτους 2016» για τον Ρωσσίδη Λάζαρο.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω59ΤΩ9Μ-ΚΘΗ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23339/09-09-2020 Αρ. Αποφ.: 283/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μη άσκηση έφεσης -και- αναίρεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως κατά της υπ΄αριθ. 937/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Β΄ Τμήματος) -και- κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών και, εν προκειμένω, από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, ενώπιον δευτεροβάθμιου διοικητικού Δικαστηρίου -και- ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντιστοίχως.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΓΕΩ9Μ-145 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24364/16-09-2020 Αρ. Αποφ.: 286/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μη άσκηση έφεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ΄αριθ. 16/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Τακτική Διαδικασία) -και- κατά των: (1) Υακίνθου Αικατερίνης του Μηνά και της Μαρίκας, συζύγου Ανδρέα Μπαντούνου, κατοίκου Ρίου Αχαϊας, (2) Υακίνθου Ιωάννας του Μηνά και της Μαρίκας, κατοίκου Πάτρας, (3) Χατζηδήμου Θέκλας του Ιωάννη και της Σοφίας, κατοίκου Νίκαιας Αττικής, ενώπιον του αρμόδιου δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου (Εφετείου Θράκης).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΠΩΩ9Μ-ΩΒ4 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24389/16-09-2020 Αρ. Αποφ.: 287/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 64ΛΜΩ9Μ-ΟΩΑ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23887/14-09-2020 Αρ. Αποφ.: 276/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Οδοποιία ΔΚ Δράμας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙΓ9Ω9Μ-Ψ0Δ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23042/07-09-2020 Αρ. Αποφ.: 274/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΊΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Α2ΛΩ9Μ-8ΔΛ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23714/11-09-2020 Αρ. Αποφ.: 275/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ(ΕΘΝΙΚΟ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ω93Ω9Μ-ΡΦΩ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24365/17-09-2020 Αρ. Αποφ.: 272/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ