Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Μη άσκηση αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Δήμαρχό του, στρεφομένης κατά των: (1) Δέσποινας χήρας Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου και (2) Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Βασιλείου, κατοίκων Δράμας, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης. Σχετ.: (α) η υπ΄αριθ. 340/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θράκης, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Δράμας στις 24-03-2021 -και- κοινοποιήθηκε, μέσω του Προγράμματος «ΙΡΙΔΑ», τόσο στη Νομική Υπηρεσία όσο και στη Διεύθυνση Δόμησης. (β) το υπ΄αριθ.πρωτ. 16131/05-05-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας με θέμα «Παροχή εγγράφων απόψεων σχετικά με την υπ΄αριθ. 340/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θράκης», προς τη Διεύθυνση Δόμησης. (γ) το υπ΄αριθ.πρωτ. 17168/11-05-2021 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Δόμησης προς τη Νομική Υπηρεσία με θέμα «Σχετικά με δικαστικώς καθορισθείσα τιμή μονάδας», το οποίο απεστάλη προς τη Νομική Υπηρεσία, μέσω του προγράμματος ΙΡΙΔΑ, την 11-05-2021.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5ΔΥΩ9Μ-ΝΩΟ 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 17390/12-05-2021 Αρ. Αποφ.: 180/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μη άσκηση έφεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Δήμαρχό του, στρεφομένης κατά της υπ΄αριθ. 47/ 2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Τακτική Διαδικασία) -και- κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΡΑ-ΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο STAR ΔΡΑΜΑΣ TV Α.Ε. που εδρεύει στη Δράμα (1ης Ιουλίου 23) και εκπροσωπείται νομίμως από το νόμιμο εκπρόσωπό της Γεώργιο Αραμπατζή, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΗ9ΕΩ9Μ-Ρ55 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 17373/12-05-2021 Αρ. Αποφ.: 179/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞΜΠΩ9Μ-ΛΑΖ 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 17373./12-05-2021 Αρ. Αποφ.: 178/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
α)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Δράμας με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) για την ωρίμανση της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» και την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», β) αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης και γ) υποβολή της προαναφερόμενης πράξης στην ανωτέρω πρόσκληση.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΠ4Ω9Μ-05Χ 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 15339/26-04-2021 Αρ. Αποφ.: 166/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση – παραλαβή μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του «Ταμείου Αλληλεγγύης» όπως αυτό περιγράφεται στην απόφαση 3999/2020 (ΦΕΚ Β’ 1811/12.05.2020) των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΥΟΩ9Μ-ΤΟΓ 11/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 14647/22-04-2021 Αρ. Αποφ.: 167/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκριση της 23/2021 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΝΟΥ 2021”»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓΨΚΩ9Μ-571 11/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 15033/23-04-2021 Αρ. Αποφ.: 171/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εισήγηση για λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΛΑΩ9Μ-ΛΓΤ 11/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 15228/26-04-2021 Αρ. Αποφ.: 175/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκριση της αριθμ. 22/2021 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την “ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 34574/05.07.2018»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙ4ΟΩ9Μ-Α66 11/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 15039/23-04-2021 Αρ. Αποφ.: 170/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκρισης της αριθμ. 55/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟΤ.Α. σχετικά με την « Δωρεάν Παραχώρηση κατά κυριότητα των τηλεφωνικών γραμμών ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας και Ενυδρείου Μυλοποτάμου, στον Δήμο Δράμας και διαγραφή τηλεφωνικών γραμμών ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΩΦΩ9Μ-6ΧΖ 11/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 15566/27-04-2021 Αρ. Αποφ.: 150/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκριση της αριθμ. 51/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την « Δωρεάν Παραχώρηση κατά κυριότητα των Κοινωνικών Δικτύων της ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας, στον Δήμο Δράμας »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡ0ΒΩ9Μ-ΑΕ3 11/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 14227/19-04-2021 Αρ. Αποφ.: 165/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ. 50/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την « Δωρεάν Παραχώρηση κατά κυριότητα των Τίτλων και των εκδόσεων, όλων των σχετικών βιβλίων που εξέδωσε η ΔΕΚΠΟΤΑ, στον Δήμο Δράμας, με συνημμένο τον τιμοκατάλογο λιανικής και χονδρικής πώλησης, υπόψη της οικονομικής υπηρεσίας».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ10ΟΩ9Μ-ΜΔ6 11/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 13497/14-04-2021 Αρ. Αποφ.: 164/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒ9ΓΩ9Μ-Ξ0Ξ 10/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 15903/29-04-2021 Αρ. Αποφ.: 152/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς ΤΚ Καλλιφύτου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ079Ω9Μ-Ω17 10/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 15822/28-04-2021 Αρ. Αποφ.: 151/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης δημοτικού διαμερίσματος 1ου ορόφου επί της οδού Ανδρέα Κάλβου 19, Δράμα.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΖΟΩ9Μ-ΕΘΖ 10/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 14672/22-04-2021 Αρ. Αποφ.: 159/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης αγροτεμαχίων με αριθμό 443, 447 & 449 αγροτικού κλήρου κοινότητας Καλού Αγρού .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΖ63Ω9Μ-ΚΧΛ 10/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 2363/14-04-2021 Αρ. Αποφ.: 158/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ