Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το έτος 2021.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΗΥΨΩ9Μ-ΚΑΤ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23415/09-09-2020 Αρ. Αποφ.: 266/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ. 129/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΠΟΤΑ σχετικά με την «5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΑΦΩ9Μ-Ψ3Θ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23747/17-09-2020 Αρ. Αποφ.: 268/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω36ΖΩ9Μ-Ο70 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22171/28-08-2020 Αρ. Αποφ.: 264/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ή μη των πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΘ9Ω9Μ-0Ξ4 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 20844/21-08-2020 Αρ. Αποφ.: 258/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή δωρεάς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» ειδών διατροφής συνολικής αξίας 6.799, 31 ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣΨΙΩ9Μ-ΙΜΝ 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22942/04-09-2020 Αρ. Αποφ.: 243/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκριση της αριθμ. 120/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΠΟΤΑ σχετικά με την «4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΛΝΩ9Μ-5ΒΤ 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 21929/27-08-2020 Αρ. Αποφ.: 250/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή δωρεάς αστικού ακινήτου κτήματος (οικόπεδο)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΚΨΘΩ9Μ-ΤΟ0 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 21555/25-08-2020 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΓ8Ω9Μ-ΧΡΞ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22170/28-08-2020 Αρ. Αποφ.: 256/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ77ΦΩ9Μ-ΗΣ0 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22168/28-08-2020 Αρ. Αποφ.: 255/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκριση της 64/2020 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την Γ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΟΜΩ9Μ-Σ51 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22432/01-09-2020 Αρ. Αποφ.: 253/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κήρυξη άγονων τμημάτων διαγωνισμού και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (εφημερίδες) για την «Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το 2021 – 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ0ΕΝΩ9Μ-ΚΦΔ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 20596/19-08-2020 Αρ. Αποφ.: 251/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΛΖΩ9Μ-6ΞΚ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 20755/20-08-2020 Αρ. Αποφ.: 259/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2020 – Απρίλιος 2021».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω13ΥΩ9Μ-ΚΟΝ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 19835/13-08-2020 Αρ. Αποφ.: 257/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΧ8Ω9Μ-ΦΗΑ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22494/01-09-2020 Αρ. Αποφ.: 261/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΓΨΩ9Μ-ΛΡ1 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 21633/25-08-2020 Αρ. Αποφ.: 260/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ