Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οχημάτων»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ21ΟΩ9Μ-Ω8Λ 16/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10861/15-04-2019 Αρ. Αποφ.: 81/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κτλ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠ21Ω9Μ-33Ξ 16/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10860/15-04-2019 Αρ. Αποφ.: 80/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμό 4Α (παλαιό 5β) το οποίο βρίσκεται στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΛΞΩ9Μ-ΜΣΥ 09/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 9059/01-04-2019 Αρ. Αποφ.: 78/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΦ6Ω9Μ-ΖΑΟ 08/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 8904/29-03-2019 Αρ. Αποφ.: 77/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ασκήσεως έφεσης κατά της υπ΄ αριθ. 130/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία) –και- κατά της Χρυσάνθης συζύγου Κυριάκου Χατζηκυριακίδη, κατοίκου Δράμας, ενώπιον του Εφετείου Θράκης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΗΗΩ9Μ-ΧΕΡ 08/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 9902/05-04-2019 Αρ. Αποφ.: 75/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση διατακτικών σε άπορους δημότες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘ8ΚΩ9Μ-Π13 08/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 8929/28-03-2019 Αρ. Αποφ.: 76/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΗΑΩ9Μ-ΜΜΡ 08/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 9347/02-04-2019 Αρ. Αποφ.: 74/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 34211/13.11.2018 της υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Δια-συνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», επαναπροκήρυξη με νέους όρους, έγκριση των όρων αυτών και συγκρότηση της επιτροπής διενεργείας διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞ1ΩΩ9Μ-ΗΙ5 28/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8191/20-03-2019 Αρ. Αποφ.: 65/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 34199/13.11.2018 της υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακ-ρωνύμιο “CB Water Geopark”», επαναπροκήρυξη με νέους όρους, έγκριση των όρων αυτών και συγκρότηση της επιτ-ροπής διενεργείας διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΡΘΩ9Μ-Ω5Ψ 28/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8190/20-03-2019 Αρ. Αποφ.: 64/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ», και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τα τμήματα Α,Β, & Γ αυτής.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΗΡΩ9Μ-ΙΡ0 28/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7790/18-03-2019 Αρ. Αποφ.: 70/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού Ν2 του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΜΛΩ9Μ-ΠΔΦ 28/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7236/12-03-2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΨΒΩ9Μ-3ΩΔ 28/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8186/20-03-2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 2 (κατακύρωσης) της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » προϋπολογισμού 59.900,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) και κατακύρωση του διαγωνισμού .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧΘΑΩ9Μ-73Π 27/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7542/14-03-2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΝΥ4Ω9Μ-ΛΨΚ 27/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8610/27-03-2019 Αρ. Αποφ.: 73/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 614ΤΩ9Μ-ΒΔ2 27/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8610./27-03-2019 Αρ. Αποφ.: 72/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ