Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ματαίωση – επανάληψη διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΔΦΩ9Μ-Ε1Ο 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2975/31-01-2019 Αρ. Αποφ.: 31/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1.Ακύρωση της υπ΄ αρ. 342/2018 απόφασης της Ο.Ε. με θέμα : Έγκριση πρακτικού Νο 1 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » 2. Λήψη νέας απόφασης έγκρισης του πρακτικού Νο1 με αρ. πρ. 33704/08-11-2018 και ανακήρυξης της εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία αυτή.του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » προϋπολογισμού :74.276,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ή 59.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΒ3Ω9Μ-ΠΓΥ 13/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3453/05-02-2019 Αρ. Αποφ.: 20/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 13/2018 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο »Συντήρηση κήπων πάρκων»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΡΩΩ9Μ-9Μ5 13/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3014/01-02-2019 Αρ. Αποφ.: 33/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 1/2019 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης του ανοικ-τού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο »Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλι-κών με φορτηγά ΔΧ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ47ΡΩ9Μ-Ν31 13/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3013/01-02-2019 Αρ. Αποφ.: 32/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκρισης πρακτικού Νο3 περί απόρριψης προσφοράς του οικονομικού φορέα ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Δ.Τ. MEDIA SUITE) και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολή συμμετοχής του στον συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο “LYSIS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ8ΜΩ9Μ-Α1Ψ 13/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3326/04-02-2019 Αρ. Αποφ.: 17/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο3 περί απόρριψης προσφοράς του οικονομικού φορέα ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Δ.Τ. MEDIA SUITE) και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του στο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου με ακρωνύμιο “CB Water Geopark”, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνερ-γασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 75ΘΘΩ9Μ-7ΞΦ 13/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3325/04-02-2019 Αρ. Αποφ.: 16/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρακτικού Νο 2 για την «Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιμητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράμμιση οδών, κτλ)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΡ3Ω9Μ-Ι5Π 12/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2690/29-01-2019 Αρ. Αποφ.: 34/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» προϋπολογισμού 195.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και κατακύρωση του διαγωνισμού .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΤΠΩ9Μ-85Ν 12/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2185/25-01-2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 17/4/2019 έως 16/4/2020 για την κατακύρωση της σύμβασης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΕΓΩ9Μ-Ζ3Ι 12/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1909/22-01-2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας (με το Δήμο Δράμας ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΥ3Ω9Μ-ΒΥ7 12/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3249/04-02-2019 Αρ. Αποφ.: 38/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο3 περί απόρριψης προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολήs συμμετοχής του στο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσ-φορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΟ3Ω9Μ-8Σ3 11/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3613/07-02-2019 Αρ. Αποφ.: 18/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός δικαστικών επιμελητών για το έτος 2019.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66ΕΗΩ9Μ-ΓΕ5 11/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3851/07-02-2019 Αρ. Αποφ.: 22/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υποβολή Απόφασης Δημάρχου προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΛΜΩ9Μ-ΣΙΕ 11/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3592/06-02-2019 Αρ. Αποφ.: 19/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού Ν2 του συνοπτικού διαγωνισμού του έρ-γου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑ8ΒΩ9Μ-ΑΙΖ 11/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3558/06-02-2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (τακτικά και αναπληρωματικά) για το έτος 2019.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΕΣΩ9Μ-Υ50 11/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3247/04-02-2019 Αρ. Αποφ.: 37/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ