Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ν. ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΗΥΩ9Μ-Ε6Θ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1820/21-01-2020 Αρ. Αποφ.: 22/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒ92Ω9Μ-ΡΑ2 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1853/21-01-2020 Αρ. Αποφ.: 24/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7ΙΜΩ9Μ-2Ι6 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1412/16-01-2020 Αρ. Αποφ.: 27/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλής από τον Χ.Κ. 543/2020 (αρχ. 785/2011), ποσού 80,00 €.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ0Λ3Ω9Μ-ΡΣΩ 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1527/17-01-2020 Αρ. Αποφ.: 26/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση σχεδίου νέων όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή δια-δικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας» και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΖΟΩ9Μ-9ΙΡ 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1197/14-01-2020 Αρ. Αποφ.: 25/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΝΚΡΩ9Μ-Α56 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2004/22-01-2020 Αρ. Αποφ.: 23/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών (τακτικά και αναπληρωματικά) για το 2020.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΤΣΩ9Μ-Ξ34 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2002/22-01-2020 Αρ. Αποφ.: 21/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικών του επαληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών – Τμήμα Ε (Προμήθεια προϊόντων μεταλλικών κατασκευών)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗΝ9Ω9Μ-ΞΧΨ 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2423/27-01-2020 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικών του επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το έτος 2020.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥ4ΠΩ9Μ-ΣΨ0 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1998/22-01-2020 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των πρακτικών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧ75Ω9Μ-Μ6Μ 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1979/22-01-2020 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού του συ-νοπτικού διαγωνισμού της εργασίας: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ1ΟΞΩ9Μ-Ο1Τ 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1844/21-01-2020 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΖ6Ω9Μ-Ω0Η 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1038/13-01-2020 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΝΧΩ9Μ-ΨΤΧ 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1593/17-01-2020 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και προμήθεια δύο υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΒΓΩ9Μ-ΠΝΠ 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1204/14-01-2020 Αρ. Αποφ.: 14/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΨ1Ω9Μ-ΦΝ5 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3014/03-02-2020 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ