Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 22/2023 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο “Συντήρηση κήπων πάρκων για το έτος 2024”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΘΥΩ9Μ-Β4Μ 22/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 55389/21-12-2023 Αρ. Αποφ.: 300-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ. 23/2023 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της εργασίας ”Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά” για το έτος 2024
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡ1ΧΩ9Μ-ΜΞΛ 21/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 55194/20-12-2023 Αρ. Αποφ.: 299-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ-9568 εκτός έδρας στις 21-12-2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΠΠΒΩ9Μ-Ε5Σ 21/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 55250/20-12-2023 Αρ. Αποφ.: 301-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΒ0ΗΩ9Μ-319 21/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 55415/21-12-2023 Αρ. Αποφ.: 298-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Εργασία υποστήριξης εφαρμογών SingularLogic»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66Γ9Ω9Μ-ΑΓ7 20/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 54718/18-12-2023 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων για την λειτουργία του Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο) Δήμου Δράμας για το Β΄ Εξάμηνο 2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61ΣΖΩ9Μ-ΦΞ0 19/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 6474/14-12-2023 Αρ. Αποφ.: 297-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΒ8Ω9Μ-ΛΞ7 19/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 54345/14-12-2023 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’αριθ.90/2023 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞ3ΞΩ9Μ-645 19/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53975/12-12-2023 Αρ. Αποφ.: 296-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της σύνθεσης του τριμελούς οργάνου διαπραγμάτευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΩΓΩ9Μ-1Ψ7 15/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53847/12-12-2023 Αρ. Αποφ.: 285-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός 1) της τριμελούς επιτροπής διαγωνισμών προμηθειών και 2) της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2024
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6457Ω9Μ-7Δ3 15/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53849/12-12-2023 Αρ. Αποφ.: 284-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2024
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Υ06Ω9Μ-ΣΙΔ 15/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53558/8-12-2023 Αρ. Αποφ.: 293-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών και τεχνικών υπηρεσιών κάτω των ορίων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2024
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΓΠΩ9Μ-Κ1Ω 15/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53560/8-12-2023 Αρ. Αποφ.: 292-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών) διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, σε περιπτώσεις διαγωνισμών προϋπολογισμού χαμηλότερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το έτος 2024
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨ6ΣΩ9Μ-Φ0Γ 15/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53538/8-12-2023 Αρ. Αποφ.: 291-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών) διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, σε περιπτώσεις διαγωνισμών προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το έτος 2024
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΠ70Ω9Μ-ΔΙ7 14/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53536/8-12-2023 Αρ. Αποφ.: 290-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ-9527 εκτός έδρας στις 12 και 15-12-2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΨ01Ω9Μ-ΣΓΡ 14/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53818/11-12-2023 Αρ. Αποφ.: 282-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ