Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση υπηρεσίας «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ – ΔΗΜΟΤΗ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛΥ0Ω9Μ-ΜΚΣ 26/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14427/19-06-2020 Αρ. Αποφ.: 176-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης (4-μηνης) απασχόλησης του κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας λόγω κατεπείγουσας πρόσκαιρης ανάγκης (αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 64ΓΝΩ9Μ-ΟΜΩ 26/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14744/23-06-2020 Αρ. Αποφ.: 175-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω6ΚΛΩ9Μ-ΦΣ5 26/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 15077/25-06-2020 Αρ. Αποφ.: 174-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΊΑ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓΥ7Ω9Μ-ΤΔΖ 22/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 12115/27-05-2020 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκριση της 28/2020 ΑΔΣ του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με την 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού αυτού οικ. έτους 2020»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧ3ΧΩ9Μ-Η0Λ 19/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13898/15-06-2020 Αρ. Αποφ.: 157/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκριση της 26/2020 ΑΔΣ του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με την «Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2019 του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ.»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο28Ω9Μ-ΔΡΠ 19/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13896/15-06-2020 Αρ. Αποφ.: 156/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της σύμβασης για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες πρό-ληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας της υπηρεσίας να την εκ-τελέσει μόνη της .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 64Ν4Ω9Μ-ΣΚ4 19/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13680/12-06-2020 Αρ. Αποφ.: 173/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της «ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», απόδοχή του αιτήματος του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για παράταση του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και παράταση αυτού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣ6ΓΩ9Μ-ΤΣΧ 19/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13153/04-06-2020 Αρ. Αποφ.: 172/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΖΡΩ9Μ-7ΘΙ 19/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 12569/01-06-2020 Αρ. Αποφ.: 171/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το οικονομικό έτος 2021 – 2022.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΠΝΩ9Μ-ΖΦΞ 19/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13355/10-06-2020 Αρ. Αποφ.: 170/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και συγ-κρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για εκτέλεση υπηρεσιών «Συντήρησης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας για το 2021»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4ΕΗΩ9Μ-ΧΡΠ 19/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13158/04-06-2020 Αρ. Αποφ.: 169/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΛΨΩ9Μ-ΑΤΥ 19/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 12335/28-05-2020 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 3 και κατακύρωση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της σύμβασης της γενικής υπηρεσίας «Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας του ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ5ΗΩΩ9Μ-ΞΒ9 18/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 12855 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΊΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο4ΘΩ9Μ-Σ5Ζ 18/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 12460/29-05-2020 Αρ. Αποφ.: 165/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΦΘΟΡΏΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΆΤΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΩΟΩ9Μ-ΧΥΣ 18/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 12660/01-06-2020 Αρ. Αποφ.: 164/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ