Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση αγωγής χρησικτησίας ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και κάθε αρμόδιος αρχής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΨΞΨΩ9Μ-1Ρ8 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 51270/2-12-2022 Αρ. Αποφ.: 467-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση και συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και κάθε αρμόδιας αρχής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9455Ω9Μ-4ΥΡ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 51265/2-12-2022 Αρ. Αποφ.: 466-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΗ65Ω9Μ-ΠΞΒ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 51283/2-12-2022 Αρ. Αποφ.: 465-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου βοηθήματος ασφαλιστικών μέτρων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο9ΡΩ9Μ-ΨΦΦ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 51180/2-12-2022 Αρ. Αποφ.: 464-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου βοηθήματος της αγωγής χρησικτησίας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΚ2Ω9Μ-0Κ2 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 51185/2-12-2022 Αρ. Αποφ.: 463-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ0ΑΥΩ9Μ-2ΛΥ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 51197/2-12-2022 Αρ. Αποφ.: 462-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Απολογιστικού Πίνακα οικ. έτους 2020 του Δήμου Δράμας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ8ΝΚΩ9Μ-ΕΘΙ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 48963/22-11-2022 Αρ. Αποφ.: 440-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης του άγονου Τμήματος Ζ – Αδρανή Υλικά του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών & Ψυχρής Ασφάλτου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧ9ΤΩ9Μ-2Ρ1 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 48276/17-11-2022 Αρ. Αποφ.: 444-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ.114/2022 απόφασης του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. Έτους 2023 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Β5ΓΩ9Μ-ΠΔΔ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2583/24-11-2022 Αρ. Αποφ.: 458-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ.113/2022 απόφασης του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΥ6Ω9Μ-ΓΑ4 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2582/24-11-2022 Αρ. Αποφ.: 457-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση κάλυψης δαπάνης (Καλλιτεχνική δράση «Το ζαχαρένιο εργαστήρι των ξωτικών») της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολη 2022-2023» από τον Κ.Α. 15.6471.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 93Ε5Ω9Μ-1Δ0 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 50627/30-11-2022 Αρ. Αποφ.: 461-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑ8ΚΩ9Μ-ΓΛΖ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 50723/1-12-2022 Αρ. Αποφ.: 460-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διακήρυξης επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το άγονο Τμήμα Α της υπ’ αρίθμ. 37704/21-9-2022 Διακήρυξης του Δήμου Δράμας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 95ΙΠΩ9Μ-ΧΕ3 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 48238/17-11-2022 Αρ. Αποφ.: 445-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ(1ου ,2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ,6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ,ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν.ΑΜΙΣΟΥ ΚΑΙ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΓΒΩ9Μ-ΥΦΩ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 48990/22-11-2022 Αρ. Αποφ.: 446-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων με αρ. 6, 10, 31 & 75 του σχολικού κλήρου της Κοινότητας Νικοτσάρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69Λ4Ω9Μ-ΜΜΥ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 48704/21-11-2022 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ