Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας επανεκμίσθωσης δύο (2) καταστημάτων με αριθμό 17 & 18 στην δημοτική λαχαναγορά Δράμας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ74ΒΩ9Μ-ΒΜ1 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 14913/30-05-2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Κ9ΡΩ9Μ-ΕΛΣ 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 13690/17-05-2019 Αρ. Αποφ.: 115/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΗΜΩ9Μ-24Ε 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 13692/17-05-2019 Αρ. Αποφ.: 116/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩ48Ω9Μ-Ζ2Η 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 13522/15-05-2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για το έτος 2019.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΗΨΩ9Μ-02Μ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 16054/10-06-2019 Αρ. Αποφ.: 113/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άσκηση η μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ. 139/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (1ο τμήμα – Μονομελές) που αφορά στην προσφυγή της Ελένης συζ. Θεοχάρη Κόκκινου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ξ34Ω9Μ-4ΩΞ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 12971/09-05-2019 Αρ. Αποφ.: 102/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άσκηση η μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ. 875/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (1ο τμήμα – μονομελές) που αφορά την προσφυγή της εταιρείας «Ε. Λευκαδίτου & Σια Ε.Ε.».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝ9ΛΩ9Μ-Τ7Ο 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 12972/09-05-2019 Αρ. Αποφ.: 103/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΗΥΩ9Μ-213 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 13283/14-05-2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΤΝΩ9Μ-ΚΔΥ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 13503/15-05-2019 Αρ. Αποφ.: 112/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρακτικού Νο 1 για την «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3Ν3Ω9Μ-Ι1Σ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 13400/14-05-2019 Αρ. Αποφ.: 110/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) του Δή-μου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, για το 2020.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ5ΩΩ9Μ-ΘΒΜ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 13470/15-05-2019 Αρ. Αποφ.: 111/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του ισόγειου δημοτικού καταστηματος με αριθμό 4α (παλαιό 5β) στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού δημαρχείου. »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΨΣΩ9Μ-Λ1Ξ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 12936/09-05-2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», και κατακύρωση του διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΓΜ6Ω9Μ-ΧΓ5 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 13302/14-05-2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark”, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΖΖΩ9Μ-3ΨΡ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 13301/14-05-2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:« ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ν19Ω9Μ-ΔΣΥ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 13290/14-05-2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ