Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κατακύρωση πρακτικών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρο-νικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυ-κείου Δράμας» για το σχολι-κό έτος 2019-2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΔΕΩ9Μ-81Υ 16/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22567/05-08-2019 Αρ. Αποφ.: 159-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακήρυξη προσωρινών ανα-δόχων του συνοπτικού δια-γωνισμού για την «Προμή-θεια Οικοδομικών Υλικών»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61ΗΞΩ9Μ-4ΚΚ 16/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22479/05-08-2019 Αρ. Αποφ.: 158-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτη-σης και συγκρότηση επιτρο-πής διαγωνισμού του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟ-ΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Υ2ΣΩ9Μ-ΧΔΨ 16/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22695/06-08-2019 Αρ. Αποφ.: 157-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΨΘΩ9Μ-2ΒΗ 16/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22532/05-08-2019 Αρ. Αποφ.: 156-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προ-σφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Ερ-γασίες πρόληψης και αντιπυ-ρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας και κατακύρωση του διαγωνισμού»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΖΔΩ9Μ-8ΝΛ 16/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22307/02-08-2019 Αρ. Αποφ.: 155-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προ-σφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Ερ-γασίες πρόληψης και αντιπυ-ρικής προστασίας στα περια-στικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας» και κα-τακύρωση του διαγωνισμού»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΠΔΩ9Μ-ΚΝΧ 16/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22303/02-08-2019 Αρ. Αποφ.: 154-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων για την λειτουργία του Καταστήματος Κοινωνι-κής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο) Δήμου Δρά-μας για το Α΄ Εξάμηνο 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2Ξ2Ω9Μ-Ω96 16/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22116/01-08-2019 Αρ. Αποφ.: 153-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προ-σφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ-ΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και κατακύρωση του διαγω-νισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΜΕΞΩ9Μ-Δ8Π 16/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 23088/09-08-2019 Αρ. Αποφ.: 152-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επανυποβολή θέματος για συζήτηση και λήψη απόφασης (Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών φωτισμού) .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΚΜΩ9Μ-Υ4Η 31/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21151/24-07-2019 Αρ. Αποφ.: 150/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κήρυξη άγονων Τμημάτων διαγωνισ-μού – Επανάληψη διαγωνισμού – Έγκριση διαδικασίας και έγκριση όρων δημοπράτησης επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» (πετ-ρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεων για το 2020.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 75ΖΔΩ9Μ-87Ζ 31/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21154/24-07-2019 Αρ. Αποφ.: 149/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υποβολή αίτησης ανάκλησης της 0040/2η/28-01-2019 Πράξης του VII Τμήματος του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν την εργασία με τίτλο: «Εργασία συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΦΥΩ9Μ-ΦΨ9 30/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21078/24-07-2019 Αρ. Αποφ.: 148/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας <>
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΜΚΩ9Μ-9Ρ7 30/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 20466/18-07-2019 Αρ. Αποφ.: 147/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αντικατάσταση αναδόχου μετά την έκπτωση του αρχικού για το έργο με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΥΜΩ9Μ-ΖΧΔ 30/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19-07-2019 Αρ. Αποφ.: 146/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αντικατάσταση αναδόχου μετά την έκπτωση του αρχικού για το έργο με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦΛΩΩ9Μ-6Κ7 30/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 20613/19-07-2019 Αρ. Αποφ.: 145/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού νο 2 διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για «Εργασία κατεδάφισης επικινδύνων και ρυμοτομουμένων κτισμάτων» και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού στην «Μιχαήλ Γεωργιάδης ΕΠΕ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΣΕΩ9Μ-24Ν 30/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21810/30-07-2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ