Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον χρηματικό κατάλογο ποσού 20,00 € του Οικ. Έτους 2017 – της εταιρίας «ΝΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΜΤ0Ω9Μ-ΑΙΧ 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 28705/25-09-2019 Αρ. Αποφ.: 213/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους ποσού 72,80 € για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 30-06-2019 της Μουτζούρη Μαργαρίτας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1Β5Ω9Μ-Π4Ζ 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 28791/27-09-2019 Αρ. Αποφ.: 212/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλής από το Χ.Κ. 1276/2019 «Πρόστιμο για λειτουργία επιχείρησης άνευ γνωστοποίησης έτους 2019 – «Γ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΕ5Ω9Μ-ΓΣ9 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 28216/23-09-2019 Αρ. Αποφ.: 211/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση αιτήματος του Ταυλαρίδη Νικόλαου του Δημητρίου σχετικά με την διαγραφή ποσού από τέλη νεκροταφείων της Τ.Κ. Νικοτσάρας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΤΛΩ9Μ-ΙΒ3 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 27963/20-09-2019 Αρ. Αποφ.: 210/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους ποσού 218,40 € για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 έως 30-06-2019 του Πατσιά Δημήτριου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΒΤΩ9Μ-ΜΙΣ 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 28793/27-09-2019 Αρ. Αποφ.: 209/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο ποσού 4,52 € Οικ. Έτους 2016 της Κυρατζή Παρθένας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ζ10Ω9Μ-Δ65 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 28798/27-09-2019 Αρ. Αποφ.: 208/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους ποσού 38,73 € Οικ. Ετών από το 2011 έως και το 2016 της Σιδηρά Δέσποινας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5ΔΟΩ9Μ-Π0Ρ 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 28797/27-09-2019 Αρ. Αποφ.: 207/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους ποσού 218,40 € για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 έως 30-06-2019 του Τσέτλη Ιωάννη.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Β5ΔΩ9Μ-ΦΚΝ 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 28795/27-09-2019 Αρ. Αποφ.: 206/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους ποσού 72,80 € για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 30-06-2019 της Τσιριμικίδου Αικατερίνης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒΗΚΩ9Μ-ΙΣΦ 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 28801/27-09-2019 Αρ. Αποφ.: 205/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο ποσού 20,00 € του Οικ. Έτους 2017 – του κ. Πέτρου Λεωνίδα.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 64ΚΡΩ9Μ-9ΟΦ 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 28704/25-09-2019 Αρ. Αποφ.: 204/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο Κ.Ο.Κ., ποσού 80,00 € από τον Χ.Κ. 1125/2019 (αρχ. 1289/2018 Οικ. Έτους 2017) της κ. Χαραλαμπίδου Παρασκευής.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΙΨΨΩ9Μ-ΔΛΟ 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 28703/26-09-2019 Αρ. Αποφ.: 203/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο Κ.Ο.Κ., ποσού 20,00 € από τον Χ.Κ. 1125/2019 (αρχ. 1289/2018 Οικ. Έτους 2017)– του κ. Λοΐζου Κωνσταντίνου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩΞΣΩ9Μ-5ΟΖ 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 28709/26-09-2019 Αρ. Αποφ.: 202/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου – επανάληψη διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι κάδοι μεγάλου όγκου για επιδεικτικές δράσεις)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΣΑΩ9Μ-6ΡΟ 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 28968/30-09-2019 Αρ. Αποφ.: 201/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΧΗΩ9Μ-Θ2Π 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 29168/01-10-2019 Αρ. Αποφ.: 200/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Περί άσκησης ή μη προσφυγής ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/06 κατά της υπ. αριθ. 11779/20.09.2019 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΩΤΛΩ9Μ-ΩΔΩ 14/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 29417/02-10-2019 Αρ. Αποφ.: 197/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ