Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κατακύρωση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 657ΙΩ9Μ-5Μ3 17/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29530/03-10-2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 203/ 2018 απόφασης Ο.Ε. και λήψη νέας για ορισμό Δικαστικών Επιμελητών για το έτος 2018.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Δ97Ω9Μ-5ΩΦ 17/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 30615/12-10-2018 Αρ. Αποφ.: 293/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της διαδικασίας και των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» σε τρίτο.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΠΦΩ9Μ-8Β6 05/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 28207/24-09-2018 Αρ. Αποφ.: 283/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση της διαδικασίας και των όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την « Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΕ9Ω9Μ-ΗΟΨ 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 28204/24-09-2018 Αρ. Αποφ.: 282/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφαση της Ο.Ε. και μείωση – διαγραφή οφειλής σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 52 του Ν. 4483/31-7-2017.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω30ΜΩ9Μ-ΥΧΑ 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 28453/25-09-2018 Αρ. Αποφ.: 292/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2018 – Απρίλιος 2019»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΗΣΩ9Μ-ΛΤΠ 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 28284/24-09-2018 Αρ. Αποφ.: 284/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικού (software)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΖΙΔΩ9Μ-Κ4Λ 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 27899/20-09-2018 Αρ. Αποφ.: 279/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάλυση προηγμένων τεχ-νολογικά συστημάτων για τη διαχείριση υδάτων στον αστικό ιστό (3.1.1) και Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περίσσειας νερού (4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΘ0Ω9Μ-ΕΟ0 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 27455/17-09-2018 Αρ. Αποφ.: 277/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας «Διαχείριση αδέσποτων γατών»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΕΨΩ9Μ-ΑΞ3 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 27414/17-09-2018 Αρ. Αποφ.: 276/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 692ΚΩ9Μ-ΑΔΚ 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 27668/18-09-2018 Αρ. Αποφ.: 278/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΕΒΩ9Μ-Κ4Ω 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 28008/21-09-2018 Αρ. Αποφ.: 280/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2ΗΚΩ9Μ-ΦΚ8 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 28009/21-09-2018 Αρ. Αποφ.: 281/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΛΦΩ9Μ-ΑΧΡ 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 28992/28-09-2018 Αρ. Αποφ.: 275/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΑΒΩ9Μ-Φ7Α 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 28990/28-09-2018 Αρ. Αποφ.: 274/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΑΖΤΩ9Μ-ΡΟΤ 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 28718/27-09-2018 Αρ. Αποφ.: 273/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ