Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβίβαση πορίσματος της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων ΠΕ Δράμας ( άρθρο 15 Ν. 4013/2011) σχετικά με την αναπροσαρμογή – μείωση του μισθώματος του κυλικείου Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016
image_print