Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης ετών 2022-2023 για υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞ2ΚΩ9Μ-1ΙΤ 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 50251 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Επίδοση εγγράφων Πρωτοδικείου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω88ΡΩ9Μ-7ΒΨ 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 42718 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση καθηκόντων δεύτερου άμισθου ειδικού συμβούλου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΦΟΩ9Μ-ΗΛ6 09/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 35943 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Αντιδημάρχων σε ΟΕ και ΕΠΖ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΒΦΩ9Μ-ΝΩΝ 01/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 34434 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εντεταλμένου συμβούλου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 97ΚΞΩ9Μ-ΝΜ1 31/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 34128 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Αντιδημάρχων-τέταρτη θητεία περιόδου 2019-2023
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94ΞΟΩ9Μ-ΙΛΥ 31/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 34091 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση υπογραφής βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας για τη διάθεση καυσόξυλων σε Κοινότητες του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5ΨΧΩ9Μ-Ρ2Η 29/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 33581 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΞΩΩ9Μ-33Ο 06/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 21798 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προκήρυξη για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτηρίων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΨΙΩ9Μ-1Σ2 01/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 12960/01-04-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου ΔΣ Μπότζα Μαρίας 2022
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΖΛΩ9Μ-2Υ1 10/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 9501 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχου Πετρίδη Θωμά 2022
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Β14Ω9Μ-ΑΝ4 10/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 9500 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχου Αλπανίδη Βασιλείου 2022
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 64ΥΨΩ9Μ-ΚΧΧ 10/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 9499 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Συντήρηση ανελκυστήρων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67ΠΨΩ9Μ-ΟΧΘ 09/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 9225 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΔΘΩ9Μ-ΡΥ9 03/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 8463 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου περί χορήγησης εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΛΨΩ9Μ-ΖΤΧ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 2213 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ