Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανάθεση υπογραφών στην Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦ3ΘΩ9Μ-ΗΦΝ 04/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 110 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετακίνηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΝΥΩ9Μ-0Χ4 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 35231 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανανέωση ψηφιακής υπογραφής σε υπαλλήλους του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Χ5ΟΩ9Μ-ΥΨΒ 22/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 34384 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθαριότητα Δημοτικών Κτιρίων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓ5ΧΩ9Μ-15Β 15/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 27698 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Αντιδημάρχων – δεύτερη θητεία περιόδου 2019 – 2023
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΡΥΤΩ9Μ-ΞΞΨ 02/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22543 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση υπογραφών μονίμου κατοικίας για καυσόξυλα σε Προέδρους Κοινοτήτων – έτους 2020
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΜΑ4Ω9Μ-36Μ 14/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 16859 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Κομβόκη Δημητρίου του Κωνσταντίνου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι2ΟΩ9Μ-Ρ3Ξ 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 10225 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Η4ΨΩ9Μ-1ΨΧ 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 4120 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΔΤΩ9Μ-Υ35 08/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 390 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση πολυετούς δαπάνης για την προμήθεια των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το 2020
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ1ΕΩ9Μ-6ΟΑ 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 40151 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναπλήρωση προέδρου κοινότητας Μαυροβάτου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘ2ΧΩ9Μ-ΞΗΨ 11/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26465 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑ5ΔΩ9Μ-ΘΗ0 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 21932 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναπλήρωση Προέδρου Κοινότητας Μικροχωρίου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨ1ΞΩ9Μ-ΤΚΥ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26134 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δημόσια γνωστοποίηση για θέση ειδικού συμβούλου Δημάρχου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓ6ΒΩ9Μ-ΛΛΜ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26028 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δημόσια γνωστοποίηση για θέση ειδικού συμβούλου Δημάρχου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7ΠΓΩ9Μ-3Θ7 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26026 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ