Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Αναπλήρωση προέδρου κοινότητας Μαυροβάτου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘ2ΧΩ9Μ-ΞΗΨ 11/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26465 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑ5ΔΩ9Μ-ΘΗ0 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 21932 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναπλήρωση Προέδρου Κοινότητας Μικροχωρίου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨ1ΞΩ9Μ-ΤΚΥ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26134 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δημόσια γνωστοποίηση για θέση ειδικού συμβούλου Δημάρχου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓ6ΒΩ9Μ-ΛΛΜ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26028 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δημόσια γνωστοποίηση για θέση ειδικού συμβούλου Δημάρχου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7ΠΓΩ9Μ-3Θ7 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26026 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση υπογραφών στους προέδρους συμβουλίων τοπικών κοινοτήτων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 64ΘΩΩ9Μ-ΕΧΚ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25614 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση υπογραφών σε Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΠ9Ω9Μ-Χ6Τ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25580 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Ξηροποτάμου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4Ω2Ω9Μ-Τ7Υ 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25998 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναπλήρωση Προέδρου Κοινότητας Μυλοποτάμου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΛΣΩ9Μ-ΖΝΝ 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25956 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναπλήρωση Προέδρου Κοινότητας Νικοτσάρα
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙΒ6Ω9Μ-ΟΞ2 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25872 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναπλήρωση Προέδρου Κοινότητας Κουδουνίων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣΖΥΩ9Μ-9Ψ4 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25935 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναπλήρωση Προέδρου Καλού Αγρού
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 615ΒΩ9Μ-ΗΒΠ 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25871 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση υπογραφών από 4-9-2019 στους προέδρους συμβουλίων τοπικών κοινοτήτων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2ΨΛΩ9Μ-9Β7 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25614 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση υπογραφών σε Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞ57Ω9Μ-5ΕΟ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25580 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 62ΝΣΩ9Μ-74Ψ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25315 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ