Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5Δ4Ω9Μ-Η8Π 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 22362 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Βεβαίωση προσφοράς πρόσθετης εκλογικής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών στις εργασίες στις οποίες εμπλέκονται οι Δήμοι για τη διενέργεια των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7Π8Ω9Μ-ΩΤ8 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 21364 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Απόφαση Δημάρχου Δράμας – Ανάθεση εργασιών για τις Ευρωεκλογές της Κυριακής 9 Ιουνίου 2023 στους υπαλλήλους του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΚΠΩ9Μ-ΞΦΝ 05/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 20677 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου Δράμας – Ανάθεση εργασιών σε δημοτικούς υπαλλήλους ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 9 Ιουνίου 2024
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΩΤΩ9Μ-ΘΔ5 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 20496 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός επόπτη και συγκρότηση επιτροπής για την παρακολούθηση της σύμβασης ανάθεσης εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 15/5/2024 έως και 14/5/2025.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ56ΨΩ9Μ-ΑΘΡ 15/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17832 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση και ορισμός μελών τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψηφίων προς μετάταξη στον Δήμο Δράμας στα πλαίσια των διαδικασιών κινητικότητας του Ν. 4440/2016.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΤΥΩ9Μ-ΑΛ3 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17476 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δημόσια γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Δράμας με την ιδιότητα του δημοσιογράφου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΩ4Ω9Μ-Κ4Ξ 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 15350 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δημόσια γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Δράμας με την ιδιότητα του δημοσιογράφου βάσει των διατάξεων της παρ. (γ) του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΖΥΛΩ9Μ-ΧΗΝ 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 15350 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκδοση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής για το πολιτικό και υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου Δράμας.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΧ3Ω9Μ-ΗΧΦ 26/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 12526 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου Δράμας – Δημιουργία γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΙΗΖΩ9Μ-ΦΑ5 14/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 11282 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου – ορισμός επόπτη ΣΗΔΕ για το Δήμο Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΔΦ1Ω9Μ-ΚΗΚ 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 7158 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δημόσια γνωστοποίηση για μία θέση ειδικού συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Δράμας επί θεμάτων ηλεκτρονικών διαγωνισμών και δημοσίων συμβάσεων – 2024
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Υ1ΔΩ9Μ-ΥΡΧ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 6851 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 90ΥΦΩ9Μ-8ΑΩ 05/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 4880 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Δράμας του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΓΗΩ9Μ-ΚΘ1 05/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 4874 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΨΙΟΩ9Μ-ΡΗΞ 05/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 4886 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ