Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 30/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , σχετικά με τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δράμας και της Δ. Κ Κύκλος ΑΒΕΕ, για την συλλογή και μεταφορά χαρτιού

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011
image_print