Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση των 79/2019 και 82/2019 αποφάσεων της Ο.Ε. σχετικά με την 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Χ3ΝΩ9Μ-8Ξ0 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 9987/08-04-2019 Αρ. Αποφ.: 187-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης (πυροφύλακες) για το έτος 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΦΕΖΩ9Μ-ΝΞΩ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10408/11-04-2019 Αρ. Αποφ.: 189-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος Ι.Κ.
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 66ΣΙΩ9Μ-ΖΤΤ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10168/09-04-2019 Αρ. Αποφ.: 267-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΧΙ2Ω9Μ-ΓΘΚ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10480/11-04-2019 Αρ. Αποφ.: 265-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Μάρτιο 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ψ8ΑΩ9Μ-ΔΘΛ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 9678/04-04-2019 Αρ. Αποφ.: 264-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος έκτασης εμβαδού 2.600 τ.μ. του με αριθμό 643β τεμαχίου συνοικισμού “ Ταξιάρχη – Τιμόθεου ” για δεντροκαλλιέργεια, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 195 Ν. 3463/2006
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 692ΜΩ9Μ-ΒΥΡ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10251/10-04-2019 Αρ. Αποφ.: 263-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης δύο (2) καταστημάτων με αριθμό Νο 17 & 18 στη δημοτική λαχαναγορά Αρκαδικού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΚΔΞΩ9Μ-ΨΗ7 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10084/09-04-2019 Αρ. Αποφ.: 262-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Συγγρού 17 (έναντι καταστήματος)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΡΗΧΩ9Μ-ΟΣΜ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10265/10-04-2019 Αρ. Αποφ.: 261-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από χρηματικό κατάλογο, ποσού 80,00 € Οικ. Έτους 2015- ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΝΗΘΩ9Μ-ΧΚ0 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 9354/02-04-2019 Αρ. Αποφ.: 257-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1182/2019 λόγω λύσης μίσθωσης του περιπτέρου επί της οδού Εθνικής Αμύνης 24 (το 2ο από το Ξενοδοχείο)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΗΕΙΩ9Μ-1Κ6 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 7656/15-03-2019 Αρ. Αποφ.: 256-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της αριθμ. 160/2019 απόφασης Δ.Σ. περί “ Παραχώρησης χρήσης (διάθεση) του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου “ Δ. Κραχτίδης ” για την παρουσίαση του έργου “ Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ και το ΤΕΡΑΣ”, λόγω αναβολής της παράστασης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΓ97Ω9Μ-ΨΝΠ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 9234/01-04-2019 Αρ. Αποφ.: 255-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κήρυξη του οικονομικού φορέα Ελματζόγλου Ιωσήφ του Ιωάννη ως έκπτωτου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΜΩΝΩ9Μ-9ΧΔ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 7881/18-03-2019 Αρ. Αποφ.: 254-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων» ΟΜΑΔΑ Β Εργασιών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω61ΣΩ9Μ-ΝΩ6 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 9756/05-04-2019 Αρ. Αποφ.: 253-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων» ΟΜΑΔΑ Β Εργασιών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΖ18Ω9Μ-ΨΛΛ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 9630/04-04-2019 Αρ. Αποφ.: 252-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων» ΟΜΑΔΑ Β Εργασιών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ7ΟΜΩ9Μ-4ΨΥ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 9562/03-04-2019 Αρ. Αποφ.: 251-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ