Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση Χάρτας για τον Εθελοντισμό & του Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΑΥΖΩ9Μ-ΓΜΧ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 14846/23-6-2020 Αρ. Αποφ.: 158-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μεταφοράς της 2ης δόσης της Κοινοτικής Συμμετοχής της πράξης “LYSIS” που αφορά στον Εταίρο 4-Δήμος Blagoevgrad, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΚΤΔΩ9Μ-359 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 14790/23-6-2020 Αρ. Αποφ.: 157-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΗΥ εντός καταστήματος
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΒΥ3Ω9Μ-ΗΦΗ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 13705/12-6-2020 Αρ. Αποφ.: 151-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Μάΐο έτους 2020
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Κ4ΙΩ9Μ-ΜΩΣ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 13516/11-6-2020 Αρ. Αποφ.: 149-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση για την επέκταση δικτύου φωτισμού στην Κοινότητα Κουδουνίων με την τοποθέτηση ενός (1) στύλου & 1 Φ.Σ. S-17Υ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6400Ω9Μ-37Ω 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 11643/21-5-2020 Αρ. Αποφ.: 148-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 13/2020 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την κοπή δέντρων σε ιδιοκτησίες του Δήμου Δράμας ( Α΄ Κοιμητήρια Δράμας)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΤ0ΒΩ9Μ-ΔΨΝ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 13871/15-6-2020 Αρ. Αποφ.: 147-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού υπολειμμάτων κλαδέματος δένδρων και θάμνων» λόγω αδυναμίας της υπηρεσίας να την εκτελέσει μόνη της
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΗΑΛΩ9Μ-ΔΘΗ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 12359/29-5-2020 Αρ. Αποφ.: 146-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 14/2020 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την εξέταση αιτήματος μεταστέγασης ΚΕΣΥ σε κτήριο του 3ου Γυμνασίου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΙΨΚΩ9Μ-Β0Γ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 13892/12-6-20520 Αρ. Αποφ.: 145-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλους τριμελούς επιτροπής για την εκκαθάριση των αρχείων του Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΦΠΣΩ9Μ-ΠΗΜ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 13047/4-6-2020 Αρ. Αποφ.: 144-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση και ορισμός προέδρου της ειδικής επιτροπής κυκλοφορίας & προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω07ΗΩ9Μ-ΟΘΠ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 13628/11-6-2020 Αρ. Αποφ.: 143-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός αναπληρωτή του εκπροσώπου του Δήμου Δράμας σε θέματα που αφορούν στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ω4ΗΩ9Μ-Φ9Υ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 12473 Αρ. Αποφ.: 142-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός νέου πολιτικά υπευθύνου του Δήμου Δράμας για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» Πράξη: Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού- απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ και Β’ Βαθμού-πιλοτική λειτουργία» με κωδ. ΟΠΣ 5014063
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΕΖ5Ω9Μ-4ΜΖ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 12085/26-5-2020 Αρ. Αποφ.: 141-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 49/2020 απόφασης Δ.Σ. και νέα έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΚΔΑΠ – ΜΕΑ» ιδιοκτησίας κ. Κούνιου Νίκου – Μάριου, στο αγροτεμάχιο 112 έκτασης 7097 τ.μ. του αγροκτήματος Χωριστής
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ρ8ΕΩ9Μ-Μ3Ε 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 15102/25-6-2020 Αρ. Αποφ.: 138-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 162/2020 ΑΟΕ σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της συμπληρωματικής αυτής
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΗ57Ω9Μ-ΤΝΟ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 14542/19-6-20 Αρ. Αποφ.: 140-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ή μη αιτήματος λύσης μίσθωσης του αναψυκτηρίου επί της οδού Χελμού (περιοχή ανάπλασης χειμάρρου Καλλιφύτου)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΛΞΓΩ9Μ-ΒΑ6 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 14257/17-06-2020 Αρ. Αποφ.: 156-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ