Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έκδοση Ψηφίσματος για τη Συμφωνία των Πρεσπών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΠΓ1Ω9Μ-ΙΧ6 12/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 8-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ενός (1) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΙ0ΣΩ9Μ-ΒΚ6 12/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1309/16-01-2019 Αρ. Αποφ.: 41-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της αριθμ. 13/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση του 1/2019 αποσπάσματος πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, περί εισήγησής της για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας/Σύσταση νέων θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας ( παρ. 7 άρθρο 91 ν. 4583/2018 ΦΕΚ 212/18-12-2018 τ. Α)» και λήψη εκ νέου απόφασης, βάσει του 3/2019 αποσπάσματος πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΟ4ΝΩ9Μ-ΝΥΩ 08/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2918/31-01-2019 Αρ. Αποφ.: 65-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με τον δήμο Παρανεστίου για την επίβλεψη των έργων οδοποιίας του έργου «Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», αρχικού συνολικού προϋπολογισμού 951.000,00 ευρώ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΨΟΜΩ9Μ-Ω20 07/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 26566/07-09-2018 Αρ. Αποφ.: 469-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδέσμευση καταστήματος με αριθμό 3 (παλιό 4) στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου από την χρήση του από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας και κίνηση διαδικασίας δημοπράτησης του
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΤΟΛΩ9Μ-Ν4Κ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1575/18-01-2019 Αρ. Αποφ.: 50-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμπλήρωση της αριθμ. 742/2018 απόφασης Δ.Σ. περί “ Κίνησης διαδικασίας δημοπράτησης αγροτεμαχίου με αρiθμό 262 έκτασης 14.750 τ.μ. σχολικού κλήρου Βαθυλάκου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΣ2ΝΩ9Μ-ΚΜΗ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1124/15-01-2019 Αρ. Αποφ.: 49-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λύση σύμβασης-κήρυξη έκπτωτου οικονομικού φορέα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΚΧΙΩ9Μ-ΑΒΥ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2955/31-01-2019 Αρ. Αποφ.: 66-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Δεκέμβριο 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω30ΡΩ9Μ-ΟΑΔ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 401/07-01-2019 Αρ. Αποφ.: 63-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ του Δήμου Δράμας για το έτος 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΗ84Ω9Μ-1ΞΧ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 875/11-01-2019 Αρ. Αποφ.: 62-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τμηματικής ή συνολικής παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έτους 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΔΘΩΩ9Μ-Β2Ν 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1287/16-01-2019 Αρ. Αποφ.: 61-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών κλπ. για τη συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων σε ιδιωτικά συνεργεία για το έτος 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΔΞ3Ω9Μ-8ΛΧ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1270/16-01-2019 Αρ. Αποφ.: 60-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω5Β6Ω9Μ-ΕΨΝ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1337/16-01-2019 Αρ. Αποφ.: 59-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση τριμελoύς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019, του Αυτ. Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΕ4ΧΩ9Μ-ΜΟΣ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 39387/27-12-2018 Αρ. Αποφ.: 58-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για το έτος 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω1Ο7Ω9Μ-ΟΚ4 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 38968/20-12-2018 Αρ. Αποφ.: 57-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση τριμελoύς επιτροπής τμηματικής παραλαβής εργασιών και ορισμός προέδρου με τον αναπληρωτή του στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για το έτος 2019, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 63ΙΞΩ9Μ-Κ06 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 38967/20-12-2018 Αρ. Αποφ.: 56-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ