Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση ανάθεσης κατάρτισης Σχεδίου για τη Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Δράμας στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. – ΑΜΘ 2021-2027
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ψ56Ω9Μ-ΜΑ9 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 46306/31-10-2022 Αρ. Αποφ.: 301-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ. 107/2022 απόφασης του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με τη «Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος παραχώρησης χρήσης του α΄ βρεφονηπιακού σταθμού Δράμας του Δήμου Δράμας στο Νομικό πρόσωπο Δήμου Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9ΓΧΖΩ9Μ-Δ4Η 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2412/9-11-2022 Αρ. Αποφ.: 313-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ. 100/2022 απόφασης του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΤΚΤΩ9Μ-ΠΧΗ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2405-9/11-2022 Αρ. Αποφ.: 312-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού πλειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού με φανερή προφορική προσφορά για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) καθώς και ορισμό της «Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης των εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΩ2ΡΩ9Μ-76Λ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 44976/01-11-2022 Αρ. Αποφ.: 315-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός μελών επιτροπής, του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, για την διεξαγωγή δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2023
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΣΡ3Ω9Μ-65Χ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 47579/14-11-2022 Αρ. Αποφ.: 304-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου μας για το έτος 2023
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ1ΜΓΩ9Μ-ΑΥΣ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 44409/27-10-2022 Αρ. Αποφ.: 303-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρου 186 Ν. 3463/2006) για το έτος 2023
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9747Ω9Μ-ΧΓ1 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 44403/27-10-2022 Αρ. Αποφ.: 302-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου Δράμας για τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο έτους 2022
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 990ΥΩ9Μ-ΝΧΧ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 44588/31-10-2022 Αρ. Αποφ.: 324-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός των με αρ. 169 και 176 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Δράμας Αμπελοκήπων αρχικής διανομής, ιδιοκτησίας Λαζαρίδη Γεράσιμου, επί κοινοτικής οδού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΩΙΧΩ9Μ-ΔΑΨ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 49115/22-11-2022 Αρ. Αποφ.: 323-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία στο με αρ. 2721 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Καλλιφύτου, επί αγροτικής οδού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ639Ω9Μ-ΧΣΕ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 48426/16-11-2022 Αρ. Αποφ.: 322-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υποβολή πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 10 και 11 συνοικισμού Αμπελακίων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 666ΤΩ9Μ-2Ο4 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 50116/28-11-2022 Αρ. Αποφ.: 299-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση επιχείρηση ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» εντός του με αρ. 152 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Μαυροβάτου, ιδιοκτησίας της ΠΟΡΕΙΑ ΟΕ, επί δημοτικής οδού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΖΘ3Ω9Μ-0ΨΦ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 47596/14-11-2022 Αρ. Αποφ.: 321-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση εγκατάστασης (Κέντρο Συλλογής και Επεξεργασίας Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής) της Καζαντζίδης Αθ. & ΣΙΑ Ο.Ε., εντός του με αρ. 1321 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Καλλιφύτου, ιδιοκτησίας της Καζαντζίδης Αθ& ΣΙΑ Ο.Ε., επί Δημοτικής οδού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ε5ΙΩ9Μ-2ΔΦ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 47277/11-11-2022 Αρ. Αποφ.: 320-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων με πλυντήριο της κας Αργυρίου Πολύμνιας επί της οδού Οδυσσέως 3 στη Δράμα, ιδιοκτησίας της κας Σαββίδου Χρυσής
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΘ2ΧΩ9Μ-1ΦΘ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 43436/24-10-2022 Αρ. Αποφ.: 319-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αριθμ.410/2019 ΑΔΣ με θέμα «Σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης για το κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο) Δήμου Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΩΛΘΩ9Μ-ΑΙ3 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 43406/21-10-2022 Αρ. Αποφ.: 307-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ