Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση της 106/2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Επιχείρησης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Λ33Ω9Μ-Σ1Ι 31/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1874/12-07-2019 Αρ. Αποφ.: 332-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 01/2019 απόφασης της ΔΚ Ξηροποτάμου, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη ΔΚ Ξηροποτάμου – γήπεδο ποδοσφαίρου, στον Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΩΜ7Ω9Μ-ΩΩ2 26/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19232/09-07-2019 Αρ. Αποφ.: 346-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 21/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΨ64Ω9Μ-ΠΡ1 26/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 18103/28-06-2019 Αρ. Αποφ.: 345-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 20/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΡΕΒΩ9Μ-Τ92 26/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 18104/28-06-2019 Αρ. Αποφ.: 344-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε γεω-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΗΣΟΩ9Μ-Ζ03 26/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19343/10-07-2019 Αρ. Αποφ.: 343-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΑΣΟΩ9Μ-7ΦΝ 26/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 18805/05-07-2019 Αρ. Αποφ.: 342-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 62Γ8Ω9Μ-ΩΥΔ 26/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 18803/05-07-2019 Αρ. Αποφ.: 341-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΓΑ9Ω9Μ-ΑΝ8 26/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 18670/04-07-2019 Αρ. Αποφ.: 340-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΗΖ5Ω9Μ-Θ6Η 26/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19992/15-07-2019 Αρ. Αποφ.: 339-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Τοπικού Σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΜΒΦΩ9Μ-ΒΤ6 26/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19910/15-07-2019 Αρ. Αποφ.: 333-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 17990/28-06-2019 (19SYMV005189451) σύμβασης με τίτλο «Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark”
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7Μ2ΛΩ9Μ-4ΔΦ 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19841/15-07-2019 Αρ. Αποφ.: 338-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης ανάθεσης γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάλυση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για τη διαχείριση υδάτων στον αστικό ιστό (3.1.1) και Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περίσσειας νερού (4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: «Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» και ακρωνύμιο «LYSIS»»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 668ΖΩ9Μ-39Θ 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19987/15-07-2019 Αρ. Αποφ.: 337-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
»Έγκριση Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 13093/07-05-2018 σύμβασης με τίτλο: “ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΔΡΑΣΗ 1.1.2) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «LYSIS», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΣΤΙΩ9Μ-Φ57 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19990/15-07-2019 Αρ. Αποφ.: 336-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 17989/28-06-2019 (19SYMV005189480) σύμβασης με τίτλο «Υλοποίηση Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΑΛ8Ω9Μ-Ο2Σ 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19988/15-07-2019, 20255/17-07-2019 Αρ. Αποφ.: 335-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τροποποίησης σύμβασης (παράταση διάρκειας) του έργου με τίτλο «Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» και ακρωνύμιο «LYSIS» το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» με κωδικό ΜIS 5016103
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 64Ε9Ω9Μ-ΣΥ1 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19985/15-07-2019 Αρ. Αποφ.: 334-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ