Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Συμπερίληψη της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Κέντρο ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΩΡΜΩ9Μ-Μ5Π 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29745/05-10-2018 Αρ. Αποφ.: 485-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Μουσικοδραματικού Συλλόγου Χωριστής «Αναγεννηθείσα Μακεδονία»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΜΓΔΩ9Μ-ΙΘΒ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 27348/17-09-2018 Αρ. Αποφ.: 486-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω9ΘΝΩ9Μ-ΦΚΦ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 484-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 33/2018 απόφασης τη ΔΕΠ, σχετικά με την Γ΄ κατανομή δόσης των ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΜΧΖΩ9Μ-3ΒΤ 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 26642/10-09-18 Αρ. Αποφ.: 468-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 4/2018 απόφασης τη ΔΕΠ, σχετικά με την Γ΄ κατανομή δόσης των ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΣΡ0Ω9Μ-Α3Ψ 02/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 26642/10-09-2018 Αρ. Αποφ.: 468-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία για το έτος 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΧΣ8Ω9Μ-ΖΙ1 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26945/12-09-18 Αρ. Αποφ.: 466-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Αύγουστο 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΨ6ΡΩ9Μ-ΤΘΝ 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26505/07-09-2018 Αρ. Αποφ.: 483-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΑΞ0Ω9Μ-6Χ1 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26803/11-09-2018 Αρ. Αποφ.: 482-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 49/2018 απόφασης- γνωμοδότησης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, περί παραχώρησης χρήσης χώρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ6Κ4Ω9Μ-9ΣΟ 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26792/11-09-2018 Αρ. Αποφ.: 481-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 47/2018 απόφασης- γνωμοδότησης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, περί παραχώρησης χρήσης χώρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΜ0ΓΩ9Μ-3ΦΦ 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26798/11-09-2018 Αρ. Αποφ.: 480-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 46/2018 απόφασης- γνωμοδότησης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, περί διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΠ78Ω9Μ-Ο89 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26796/11-09-2018 Αρ. Αποφ.: 479-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 45/2018 απόφασης- γνωμοδότησης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, περί διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΘΓΓΩ9Μ-ΚΒΩ 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26794/11-09-2018 Αρ. Αποφ.: 478-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 44/2018 απόφασης- γνωμοδότησης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, περί διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΑΙΝΩ9Μ-ΑΞΛ 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26793/11-09-2018 Αρ. Αποφ.: 477-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της γενικής υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2018» για το μήνα Αύγουστο 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΞΔΤΩ9Μ-ΚΧ5 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26673/10-09-2018 Αρ. Αποφ.: 476-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος εργασίας « Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού δικτύου»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 64ΦΜΩ9Μ-Η1Ν 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26703/10-09-2018 Αρ. Αποφ.: 475-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ