Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση της αρ. 245/2020 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της συμπληρωματικής αυτής
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω5Ξ2Ω9Μ-ΔΘΨ 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23612/10-9-2020 Αρ. Αποφ.: 230-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αύξηση ωρών απασχόλησης του προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, τριάντα έξι(36) εργαζομένων με εβδομήντα επτά(77) συνολικά επιπλέον ώρες απασχόλησης ημερησίως, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΔΞΨΩ9Μ-Κ67 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23731/11-9-2020 Αρ. Αποφ.: 231-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια τηλεδιάσκεψης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΚ59Ω9Μ-8ΦΘ 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 0/11-9-2020 Αρ. Αποφ.: 229-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αρ. 227/2020 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της συμπληρωματικής αυτής
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Η3ΤΩ9Μ-6Κ5 02/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 20316/18-08-2020 Αρ. Αποφ.: 199-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.33/2020 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετικά με τη διάθεση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στον «ΑΟ ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΞΝΡΩ9Μ-66Ο 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 20446/19-08-2020 Αρ. Αποφ.: 226-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Ιούλιο έτους 2020
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΥΝΣΩ9Μ-3Ω1 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 20439/19-08-2020 Αρ. Αποφ.: 228-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄αριθμ.7/2020 γνωμοδότησης της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου σχετικά με τη διάθεση χρήσης Δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ0ΙΧΩ9Μ-ΜΑΥ 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 20048/14-08-2020 Αρ. Αποφ.: 227-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.32/2020 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετικά με τη διάθεση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στο Σύλλογο Άρσης Βαρών Προσοτσάνης «ΠΥΡΣΟΣ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΓ1ΗΩ9Μ-ΟΘΦ 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 20450/19-08-2020 Αρ. Αποφ.: 225-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.29/2020 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετικά με τη διάθεση χρήσης Δημοτικού ακινήτου «ΚΑΟ Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΛΗΟΩ9Μ-ΡΗΟ 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 20449/19-08-2020 Αρ. Αποφ.: 224-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.28/2020 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετικά με τη διάθεση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στην «Ολυμπιακή Ακαδημία Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω3ΘΟΩ9Μ-214 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 20448/19-08-2020 Αρ. Αποφ.: 223-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.25/2020 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετικά με τη διάθεση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στον «Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Δράμας ( ΓΑΛΑΞΙΑΣ)»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΩΣΣΩ9Μ-Ρ22 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 19124/06-08-2020 Αρ. Αποφ.: 222-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.24/2020 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετικά με τη διάθεση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στην «Ένωση Σκακιστών Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 97ΚΡΩ9Μ-962 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 19164/07-08-2020 Αρ. Αποφ.: 221-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.23/2020 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετικά με τη διάθεση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στην «Σκακιστικός Όμιλος Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΥ6ΧΩ9Μ-Υ0Μ 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 19165/07-08-2020 Αρ. Αποφ.: 220-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εντός καταστήματος
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΧ33Ω9Μ-ΔΜ2 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 19534/11-08-2020 Αρ. Αποφ.: 219-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Α) Ανάκληση της υπ΄ αρ. 168/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.» Β) Λήψη νέας απόφασης για την έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας « Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.», προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με επιβάρυνση του Κ.Α.Ε. 20.6262.14 του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020 και 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΟΓ2Ω9Μ-0Η3 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 20584/19-08-2020 Αρ. Αποφ.: 218-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ