Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση της 302/2018 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω9ΙΤΩ9Μ-ΞΞΕ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 30205/09-10-2018 Αρ. Αποφ.: 488-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Α΄ Φάσης της υπηρεσίας με απ’ ευθείας ανάθεση “«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΔΡΑΣΗ WP1 /Del 1.1.2/Del 1.1.3 ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CREATION OF A CROSS-BORDER WATER ASSETS GEOPARK IN NESTOS AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «CB WATER GEOPARK», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»”
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΝΕΛΩ9Μ-8ΙΖ 10/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 27470/17-09-2018 Αρ. Αποφ.: 498-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ για διαχωρισμό κυκλωμάτων στον Υ/Σ ΓΕ-4 Δράμας στη Νέα Σεβάστεια
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 78Υ9Ω9Μ-ΑΤΚ 10/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 28791/27-09-2018 Αρ. Αποφ.: 506-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Βελτιώσεις παιδικών χαρών»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΥΣΞΩ9Μ-ΨΜΤ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35981/27-11-2018 Αρ. Αποφ.: 652/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ. 603/2018 απόφασης Δ.Σ. περί “Δωρεάν παραχώρησης χρήσης στην ΔΕΚΠΟΤΑ του αγροτεμαχίου 363 και του επ΄ αυτού κτιρίου του Υδρόμυλου – Ενυδρείου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυλοποτάμου σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 185 και της παρ. 6 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 ”
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 62ΦΧΩ9Μ-ΗΔΙ 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35866/26-11-2018 Αρ. Αποφ.: 675-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρου 186 Ν. 3463/2006) για το έτος 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΤΤΚΩ9Μ-6ΟΦ 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35304/21-11-2018 Αρ. Αποφ.: 674-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΞΗΚΩ9Μ-ΗΤΣ 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35097/20-11-2018 Αρ. Αποφ.: 673-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση καταβολής επιδότησης ενοικίου σε επικουρικό ιατρό του Γ.Ν. Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΘ2ΟΩ9Μ-ΩΑΓ 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 34486/14-11-2018 Αρ. Αποφ.: 672-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΙΠ2Ω9Μ-43Φ 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35168/20-11-2018 Αρ. Αποφ.: 671-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 67/2018 απόφασης – γνωμοδότησης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Δ0ΦΩ9Μ-Φ2Δ 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35587/23-11-2018 Αρ. Αποφ.: 670-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 66/2018 απόφασης – γνωμοδότησης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης δημοτικού δρόμου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΝΦΝΩ9Μ-ΒΔΞ 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35588/23-11-2018 Αρ. Αποφ.: 669-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αλλαγή του χρώματος των ΤΑΧΙ του Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΖΚΒΩ9Μ-ΜΗΓ 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35404/22-11-2018 Αρ. Αποφ.: 668-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας για το έτος 2018 (ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων ΔΣ και Επιτροπής Διαβούλευσης)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΥ1ΧΩ9Μ-ΞΡ8 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35922/26-11-2018 Αρ. Αποφ.: 667-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας για το έτος 2018 (απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΔΣ, ΟΕ και Επιτροπής Διαβούλευσης)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ125Ω9Μ-ΝΥ3 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35919/26-11-2018 Αρ. Αποφ.: 666-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών του ιατρού εργασίας του Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΦΥΡΩ9Μ-Α2Χ 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35223/20-11-2018 Αρ. Αποφ.: 665-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ