Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή σε βάρος των Κ.Α. – 20.6323 «Τέλη τεχνικού ελέγχου» ποσό 280,00 € – 00.6221 « Ταχυδρομικά τέλη» ποσό 1.033,02 €

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011
image_print