Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 11/01/2017 ΜΕΧΡΙ 10/01/2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 11/01/2017 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω372Ω9Μ-ΙΗΗ 07/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.224.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 25/01/2017 ΕΩΣ 24/01/2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 2170/20-01-2017 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞΛΣΩ9Μ-ΓΥΙ 07/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.219.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού CPV 72320000-4
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6Π4Ω9Μ-65Θ 07/02/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.399.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού CPV 72261000-2
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0ΔΓΩ9Μ-Κ9Ο 07/02/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.398.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού CPV 72500000-0
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΤΠΩ9Μ-1ΦΩ 07/02/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.397.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Υ8ΧΩ9Μ-ΟΝΜ 07/02/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.396.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές νομικού συμβούλου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω716Ω9Μ-Β7Δ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.395.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2ΝΚΩ9Μ-ΨΦΚ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.394.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΡΜΩ9Μ-Ψ73 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.393.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (προσωπικό σχολικών μονάδων – καθαρίστριες)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66ΥΚΩ9Μ-6ΧΟ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.392.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 752ΑΩ9Μ-Η87 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.391.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΕΛΩ9Μ-ΟΙΩ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.390.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΤΜΩ9Μ-Χ2Ν 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3556 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΟ4Ω9Μ-2ΔΙ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.188.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 6/2/2019
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60Ι6Ω9Μ-0ΦΛ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.189.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ