Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 958ΗΩ9Μ-Σ9Β 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.522.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΕ4Ω9Μ-ΨΥΗ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.522.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΘΣ2Ω9Μ-3ΥΥ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.523.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων της Πράξης “Ορθολογική Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων ” Έντάξη πράξης ΟΠΣ5016075 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδον
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Α1ΣΩ9Μ-0ΞΤ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.472.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω1ΜΤΩ9Μ-ΟΝ1 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.524.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΑΜΑΘ ΕΤΟΥΣ 2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΛΖ0Ω9Μ-ΜΣΜ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.308.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 93ΔΨΩ9Μ-ΖΟ7 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.525.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γάλακτος.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Α7ΠΩ9Μ-ΤΛΕ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.528.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γάλακτος.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΜΑΩ9Μ-5ΞΦ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.527.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γάλακτος.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Λ84Ω9Μ-ΕΙΞ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.519.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γάλακτος
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Υ13Ω9Μ-ΡΤ5 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.518.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γάλακτος.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΦ4Ω9Μ-ΤΜΛ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.516.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω16ΓΩ9Μ-ΕΒΙ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.520.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΤΣΩ9Μ-ΓΥΔ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.505.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΨ3Ω9Μ-8ΩΛ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.504.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ