Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-προμήθειες)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΧΡΩ9Μ-Τ35 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.875.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού CPV: 33100000-1
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΚΕΠΩ9Μ-713 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.874.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιπλα – σκεύη CPV: 30190000-7
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ1ΟΩ9Μ-ΕΓΦ 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.873.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιπλα – σκεύη CPV: 42512200-0
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Δ4ΜΩ9Μ-ΝΛ0 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.872.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιπλα – σκεύη CPV: 30190000-7
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Π8ΟΩ9Μ-ΨΗΩ 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.871.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιπλα – σκεύη CPV: 32552100-8
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΩΔΩ9Μ-7ΡΝ 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.870.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υδρευση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΤΓΩ9Μ-Τ6Μ 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.869.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 99ΣΤΩ9Μ-ΕΣΥ 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 17577 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων και τροφών για αδέσποτα ζώα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ9Ψ9Ω9Μ-ΥΟΒ 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 17582 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΣΗΣ 2/36
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΖΟΩ9Μ-ΧΣΤ 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.941.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΨΜΩ9Μ-ΣΔ9 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.930.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση εργασίας έκδοσης πιστοποιητικού συντήρησης ανελκυστήρων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67Η0Ω9Μ-Υ5Ω 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.868.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 13/5/2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5Φ7Ω9Μ-ΠΩ1 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.970.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ SARS-COV-2
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Δ9ΡΩ9Μ-ΟΑ6 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.956.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Βελτίωση νότιου πάρκου ΤΚ Κουδουνίων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩ7ΞΩ9Μ-ΥΞ9 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.867.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ