Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΔΟΥ 8 Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Μ1ΔΩ9Μ-ΠΓ1 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2155.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1-4-8 Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΓ5Ω9Μ-ΘΒΞ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2154.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ω0ΙΩ9Μ-Ι5Κ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2153.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1 Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1ΛΡΩ9Μ-9ΟΞ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2152.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡ. ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑ25Ω9Μ-Τ3Θ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2151.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι8ΟΩ9Μ-ΙΣΔ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1223.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΙΙΩ9Μ-Ν23 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1222.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΓ4Ω9Μ-Θ0Λ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1221.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΥΝΩ9Μ-Χ4Η 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1220.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧ2ΧΩ9Μ-ΓΥ0 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1219.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ84Ω9Μ-1ΨΣ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1224.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 9/10/2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕΨΔΩ9Μ-ΝΞΨ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2156.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ( ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΡΔΩ9Μ-2ΡΟ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2101.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Β΄ 15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 & ΑΝΑΔΡ. ΜΙΣΘ.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩΜΕΩ9Μ-ΦΟΡ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2134.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Β΄ 15/ΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Λ23Ω9Μ-Ω6Τ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2133.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ