Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Αμοιβές μεταφραστών
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖ9ΧΩ9Μ-6ΥΝ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.442.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 651ΘΩ9Μ-01Ξ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.443.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δράσεις δημοσιότητας , Επικοινωνίας και Αξιολογήσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035338 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020. ΚΩΔ. ΣΑΕΠ – 0311. Πολυετή υποχρέωση με ποσό 0,00 € για τ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΔΕΩ9Μ-Ω2Μ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.441.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΨ5Ω9Μ-ΧΟΟ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.440.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΠΖΩ9Μ-ΘΩ6 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.439.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωση του στο Ευρωπαϊκο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO -εξωτερικού υπευθύνου προστασίας δεδομένων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 697ΦΩ9Μ-ΘΙΤ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.437.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοποιία ΔΚ Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΚΞΩ9Μ-Κ7Λ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.438.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φύλαξη κτηρίων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΕΘΩ9Μ-66Ω 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.436.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοποιία Τ.Κ. Κουδουνίων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Α3ΕΩ9Μ-4ΗΣ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.435.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοποιϊα Τ.Κ. Μικροχωρίου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΦΔΩ9Μ-ΞΗ5 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.434.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΙΝΩ9Μ-434 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.433.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΑΡΩ9Μ-ΠΦΙ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.432.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές INTERNET
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4Υ7Ω9Μ-1ΛΝ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.430.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΔΘΩ9Μ-ΞΚΧ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.429.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘΚ8Ω9Μ-ΜΚΚ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.428.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ