Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 99Ν3Ω9Μ-ΠΗΛ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.550.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου (‘ΕΛΑΙΑ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΕΣΑΩ9Μ-Ο5Ρ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.549.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία,παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας (προέρχεται από πολυετή υποχρέωση του ΝΠΔΔ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ77ΕΩ9Μ-3ΣΙ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.548.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή ορκωτών λογιστών οικ. καταστάσεων έτους 2023 στο 2024 (προέρχεται από πολυετή υποχρέωση του ΝΠΔΔ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60Μ9Ω9Μ-Η3Ρ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.547.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΑ1Ω9Μ-ΡΒ8 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.789.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο καπη(προέρχεται από πολυετή υποχρέωση του ΝΠΔΔ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΞ0Ω9Μ-ΠΩΥ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.546.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, Ανάθεση ιατρικών υπηρεσιών παιδιάτρου(προέρχεται από πολυετή υποχρέωση του ΝΠΔΔ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΧΗΩ9Μ-Δ41 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.545.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων σύμφωνα με το αρίθμ. 14954/16-4-2024 Υ.Σ. Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ρ3ΕΩ9Μ-ΘΞ3 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.544.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 18/4/2024
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ε2ΓΩ9Μ-ΓΧ4 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.798.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 (Ν.Π.Δ.Δ.)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖΖΕΩ9Μ-ΗΟΜ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.791.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων σύμφωνα με το υπ΄αρ. 15002/2024 Υ.Σ.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94ΟΦΩ9Μ-ΞΨΖ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.542.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών σύμφωνα με το υπ΄αρ. 14985/2024 Υ.Σ.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΛ9Ω9Μ-Γ9Γ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.541.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΑΠΟ 18/2/2024 ΕΩΣ 17/3/2024)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Γ09Ω9Μ-ΣΜΣ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.790.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Εξοπλισμού του Έργου για την Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού Δήμου Δράμας επί της οδού Χελμού (Ο.Τ.822) — Τμήμα 4 & 6
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΜ1Ω9Μ-5Ι2 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.540.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δράμας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΔΠΩ9Μ-ΔΒ2 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.537.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ