Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 27/5/2020 29/6/2020 27/7/2020 26/8/2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω98ΘΩ9Μ-ΩΜ1 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1960.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ,ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ – ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Α’ & Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ,ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΞΞΞΩ9Μ-Δ07 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1957.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΨΥΩ9Μ-ΦΝ8 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1959.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ – ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Α’ & Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΛΖΩ9Μ-ΣΑΚ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1956.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 8 Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω1Μ5Ω9Μ-ΗΜ2 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1983.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (3/12)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΚΖΩ9Μ-ΣΓ0 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1933.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 10 Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΦΞΩ9Μ-ΩΒΩ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1982.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1-4-8 Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΛ5ΡΩ9Μ-ΗΧΜ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1981.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΔΕΩ9Μ-ΙΚΡ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1980.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡ. ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9636Ω9Μ-Ν7Α 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1979.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧ6ΥΩ9Μ-Λ4Σ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1175.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΩΝ 25&28/7/2020 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ “ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ & ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ”
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙ77Ω9Μ-0ΘΡ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1787.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ω1ΓΩ9Μ-Ζ3Χ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1174.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΛ8Ω9Μ-ΝΨ6 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1173.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠ6ΠΩ9Μ-ΒΓ0 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1172.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ