Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελών
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΕ7Ω9Μ-0Ω7 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.968.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝ.Φ.Ι.Α.(Ν.4223/2013) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΠ4Ω9Μ-ΓΗΧ 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1997.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2521085345
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΘΩΩ9Μ-Ω16 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1998.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΙΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΠΕΩ9Μ-ΘΧ6 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.277.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡ.ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΔΡΑΜΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜΔΤΩ9Μ-4ΗΦ 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.292.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡ.ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤ.ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ν3ΕΩ9Μ-ΨΩΒ 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.293.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡ.ΓΡΑΜ.ΠΡΑΚΤ.ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΔΡΑΜΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙΗ1Ω9Μ-Μ3Λ 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.291.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2521350600 2521091453 95880
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒ48Ω9Μ-ΛΘΖ 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1993.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VOLTERRA 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ20ΘΩ9Μ-ΩΟ8 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1990.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ 2%ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΠ6Ω9Μ-ΥΗΜ 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1991.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 21/9/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Β98Ω9Μ-8ΩΖ 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1992.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/8/2018 ΕΩΣ 31/8/2018 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΣΓΩ9Μ-ΛΛΡ 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1978.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Α35Ω9Μ-743 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.276.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠ.ΙΔΟΧ(ΤΖΑΦΟΥ ΑΠΟ 10-5-18, ΕΩΣ ΚΑΙ 9-5-19,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ&ΠΑΡΑΡΤ. ΡΟΜΑ Δ. ΔΡΑΜΑΣ)ΜΑΪΟΥ 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ9ΙΩΩ9Μ-ΝΘ2 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.294.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ ΙΔΟΧ ΟΥΛΙΟΥ 2018(2-7-18 ΕΩΣ 1-9-18,ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61Φ7Ω9Μ-1ΙΛ 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.295.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ