Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00 € ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011
image_print