Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 (ΧΡΗΣΗ 2021)
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΕΨΚΟΛ1Ε-7ΣΞ 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2037 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΒΞ2ΟΛ1Ε-ΚΤΠ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 270 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με Μετάταξη, στο πλαίσιο έναρξης B΄ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΗΜΚΟΛ1Ε-5ΕΛ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2026 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΤΟ 2022
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 65ΨΥΟΛ1Ε-ΙΨ4 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2025 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΡΕΛΘΌΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΦΧΟΟΛ1Ε-ΥΓΣ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΛΧ1ΟΛ1Ε-Η37 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανανέωση Συµβάσεων προσωπικού Ι∆ΟΧ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, για την υλοποίηση της Πράξης « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ(Κ.Η.Φ.Η) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ:5001597 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΕΚ1ΟΛ1Ε-9ΜΕ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-12-2021
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ9ΤΣΟΛ1Ε-ΨΝΓ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 1983 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
E ΆΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΥΗΓΟΛ1Ε-ΥΒ4 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 75/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΖΦΣΟΛ1Ε-ΣΦΞ 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 1955/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΖΑΝΟΛ1Ε-Ο52 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 1954/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ανανέωση χρήσης ψηφιακών υπογραφών
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΖΚΧΟΛ1Ε-ΠΤ8 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 1953 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ94ΗΟΛ1Ε-7Μ4 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 74/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβολή οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Έκθεση Πεπραγμένων , Προσάρτημα) σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 163/Ν.3463/2006.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΙ5ΚΟΛ1Ε-1ΡΙ 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 73/2021 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΤΙΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 64ΨΧΟΛ1Ε-Ε0Β 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 72/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ