Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Δημοσίευση στοιχείων εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 άρθρο 10Α & Ν.4305/14 άρθρα 15 & 64
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6Ι7ΛΟΛ1Ε-Μ22 02/01/2024 Αρ. Πρωτ.: - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6Ψ20ΟΛ1Ε-2ΚΙ 02/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 3230 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 94ΡΕΟΛ1Ε-125 02/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 511 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ5Π0ΟΛ1Ε-2Ξ2 29/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 510 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΜ5ΝΟΛ1Ε-9Ι1 29/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 509 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 11, ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6Π3ΜΟΛ1Ε-ΦΕΝ 29/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 508 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσβασης στη διαδικτυακή βάση δεδομένων της ΔήμοςΝΕΤ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 9047ΟΛ1Ε-1ΕΟ 29/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 507 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6812ΟΛ1Ε-ΡΡΦ 29/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 3174/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΚΖ4ΟΛ1Ε-Θ63 29/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 506 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 176/2023 ΚΑΙ 62/2023 ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Α΄Π.Σ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 66ΖΑΟΛ1Ε-Λ9Τ 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 505 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2022-31/12/2022.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6Π9ΣΟΛ1Ε-Χ02 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 97/2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβολή οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Έκθεση Πεπραγμένων , Προσάρτημα) έτους 2022 σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 163/Ν.3463/2006 .
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΓΚΓΟΛ1Ε-86Ε 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 96/2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΚΩ3ΟΛ1Ε-ΒΜΥ 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 504 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ8ΦΑΟΛ1Ε-2ΔΩ 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 503 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΙΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΤΟ 2023 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 97ΝΓΟΛ1Ε-5ΧΩ 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 502 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ