Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 σύμφωνα με την 2/9-3-2011 πράξη της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Ρέμβης.

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011
image_print