Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υφιστάμενης αριθμ.73/2023 απόφασης του ΔΣ του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. για την πράξη «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2021-2027» με κωδικό ΟΠΣ 6002200 με την υλοποίηση με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ)

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024
image_print