Οικονομική Επιτροπή

Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 34211/13.11.2018 της υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Δια-συνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», επαναπροκήρυξη με νέους όρους, έγκριση των όρων αυτών και συγκρότηση της επιτροπής διενεργείας διαγωνισμού.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019
image_print