Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για την πράξη «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2021-2027» με κωδικό ΟΠΣ 6002200

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024
image_print