Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.Πολυετής υποχρέωση ποσού 17.901,88€ στο τρέχον οικ. έτος και το ποσό των 17.901,88 στο έτος 2024.

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023
image_print