Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για τα έτη 2011-2012

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011
image_print