Συμμόρφωση με την αριθμ. 289 & 290/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτα-σης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), ακύρωση της αριθμ. 359/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που έκανε δεκτή τη π-ροσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στο διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟ-ΛΟΥΘΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» και συνέχιση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού μόνο του οικονομικού φορέα «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε »

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020
image_print