Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διαγωνισμός ανάθεσης της εργασίας: ”Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με τη χρήση φορτηγών Δ.Χ.”

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) και την αριθμ. 53/2017 (ΑΔΑ ΩΖΩ2Ω9Μ-1Η8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας ”Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με τη χρήση φορτηγών Δ.Χ.”. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας είναι 44855,76 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66100, Δράμα, 2ος όροφος – γραφείο 209) την 18η Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Η παραπάνω εργασία αποτελείται από τρεις κατηγορίες εργασιών και οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της εργασίας ή για κάθε μεμονωμένη κατηγορία.

Οι επιμέρους κατηγορίες εργασιών έχουν ως εξής :

  1. Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, αξίας 16974,0€ και 21047,76€ με το ΦΠΑ

  2. Β. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ, αξίας 5040,0€ και 6249,6€ με το ΦΠΑ

  3. Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, αξίας 14160,0€ και 17558,40€ με το ΦΠΑ

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ