Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διακήρυξη σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» προεκτιμώμενης αμοιβής € 48.387,09 (χωρίς Φ.Π.Α.). Η μελέτη ανήκει στην κατηγορία (14) ενεργειακές μελέτες, με CPV: 79421200-3 .

Κατεβάστε την Περίληψη της διακήρυξης  εδώ

Κατεβάστε τη Διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ εδώ

Κατεβάστε τον υποφάκελο δημόσιας σύμβασης της μελέτης εδώ

Κατεβάστε το έντυπο καταλόγου στελεχών υποψηφίου εδώ

Κατεβάστε το έντυπο κυριώτερων μελετών εδώ

Κατεβάστε το έντυπο βιογραφικού σημειώματος εδώ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ